Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

dotyczących zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Księgi Procedur i Kryteriów SGR

z dnia 17 stycznia 2023r.

 

 

 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej zaprasza członków lokalnych społeczności gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących:

 • skorygowania zapisów: Planu Komunikacji (zał. nr 5 Lokalnej Strategii rozwoju (dalej: LSR),
 • usunięcia przedsięwzięcia: 1.1.3. Koncepcje inteligentnych wiosek (Rozdział V: Cele i wskaźniki, rozdział VII i zał. nr 3 LSR: Plan Działania, Rozdział VIII: Budżet LSR)
 • dodania przedsięwzięcia realizowanego w ramach PROW w formie operacji własnej: 2.2.2. Edukacyjne parki ekologiczne (rozdział V: Cele i wskaźniki, rozdział VI: Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru, rozdział VIII: Budżet LSR, rozdział X: Zintegrowanie, zał. nr 3 LSR: Plan Działania; Księga Procedur i Kryteriów – rozdziały V i VI)
 • przeniesienia środków oraz zmiany wskaźników w ramach przedsięwzięć: 1.1.1. Realizacja inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności, 1.2.1. Popularyzacja dziedzictwa lokalnego, 1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności, 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności, 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze, 2.3.2. Rozwój kompleksowej oferty turystycznej (zał. nr 3 LSR: Plan Działania, rozdział V: Cele i wskaźniki, rozdział VIII: Budżet LSR),
 • doprecyzowania kryteriów wyboru dla przedsięwzięć w ramach PROW i PO RYBY poprzez dodanie wyjaśnień dotyczących braku przyznanych punktów,
 • doprecyzowania kryteriów wyboru dla przedsięwzięć: 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa i 3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego w ramach PO RYBY w zakresie przyznawania punktów za tworzenie miejsc pracy.

 

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument, którego celem jest określenie warunków rozwoju obszaru ww. samorządów w sferze społecznej i gospodarczej m.in. poprzez dystrybucję środków na przedsięwzięcia realizowane przez jego mieszkańców, działające na jego terenie jednostki publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze.

Księga Procedur i Kryteriów (KPiK) to dokument Słowińskiej Grupy Rybackiej zawierający procedury oceny i wyboru operacji, w  tym wniosków o powierzenie grantów, w tym kryteriów, na podstawie których są one weryfikowane przez specjalnie powołana w tym celu Radę. Zmiany w Księdze polegające na ustaleniu kryteriów muszą być konsultowane z lokalną społecznością.

Kryteria wyboru są to kryteria, za które poszczególne wnioski mogą otrzymać premię. Służą one wyborowi do dofinansowania najlepszych jakościowo operacji.

Plan Komunikacji – to część Strategii zawierająca sposoby komunikacji z lokalną społecznością oraz metody promowania realizowanych działań.

 

 1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji są zapisy dotyczące Planu Komunikacji oraz zakresu i wielkości wsparcia oraz zasad oceny przedsięwzięć, na które przyznawane są dotacje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Szczegółowe informacje o zmianach oraz uzasadnienie ich wprowadzenia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin konsultacji: 17 stycznia 2023r. – 24 stycznia 2023r.
 2. Zasięg konsultacji: konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka.
 3. Forma konsultacji:
  • e-konsultacji, poprzez umieszczenie na stronie internetowej SGR: www.sgr.org.pl ankiet dostępnych w formie elektronicznej (w formacie word i na platformie online) – https://ankieta.sgr.org.pl/
  • ankietowania – poprzez wypełnienie ankiety w formie papierowej,
  • pisemnych zapytań do organizacji rybackich z obszaru SGR

Uwagi można składać:

 • poprzez pocztę elektroniczną SGR lub platformę elektroniczną – w przypadku e-konsultacji oraz pisemnych zapytań do organizacji rybackich,
 • osobiście w siedzibie SGR lub za pośrednictwem poczty w przypadku ankietowania oraz pisemnych zapytań do organizacji rybackich.
 1. Wyniki konsultacji

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej sporządzi raport obejmujący ich wyniki, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl. Przyjęcie wyników konsultacji należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej, które podejmie w tym zakresie stosowną uchwałę.

 1. Załączniki:
  • formularz ankietowy,                                                                                                                                                                    
  • szczegółowe informacje o zmianach oraz uzasadnienie ich wprowadzenia,           
  • Lokalna Strategia Rozwoju z zaznaczonymi zmianami,                                                                                              
  • Wyciąg z Księgi Procedur i Kryteriów z naniesionymi zmianami,