Deklaracja dostępności www.sgr.org.pl

Słowińska Grupa Rybacka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sgr.org.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak tekstu alternatywnego obrazu.
 • Kontrolka formularza nie ma odpowiedniej etykiety.
 • Bardzo niski kontrast między kolorami tekstu i tła.
 • Tekst atrybutu tytułu jest taki sam jak tekst lub tekst alternatywny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Karaś.
 • E-mail: biuro@sgr.org.pl
 • Telefon: 516559181

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej
 • Adres: Przewłoka, ul. Ustecka 8
  76-270 Ustka
 • E-mail: biuro@sgr.org.pl
 • Telefon: 516559181

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Stowarzyszenia mieści się w piętrowym budynku wolnostojącym. Przed budynkiem dostępne są miejsca parkingowe. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków inwalidzkich, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, sala konferencyjna oraz pomieszczenie biurowe znajdujące się na parterze.

Piętro niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową – bariery w postaci schodów. Ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Podmiot zapewnia informację o rozkładzie pomieszczeń tylko w formie wizualnej. Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Podmiot  nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób. Wyznaczono miejsce alternatywnej ewakuacji dla osób z niepełnosprawnością.