Do sektora publicznego zaliczają się instytucje, które korzystają z budżetu państwa, np.: gminy i ich jednostki, takie jak: centra kultury, biblioteki czy szkoły. Realizowane przez nie projekty muszą mieć charakter niekomercyjny.

Podmioty publiczne mogą wnioskować o dotacje w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.2.2. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru – polegającego na tworzeniu produktów edukacyjnych i zbiorów lub kolekcji, które popularyzują dziedzictwo obszaru

Podmioty publiczne mogą tu wnioskować o dotacje na tworzenie produktów edukacyjnych i zbiorów lub kolekcji, które popularyzują dziedzictwo obszaru oraz na infrastrukturę służącą mieszkańcom (np. place, parki, świetlice, boiska) lub turystom (m.in. przystanie, ścieżki i bazy rowerowe).

1.3.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności – w ramach którego można tworzyć place, parki, świetlice i inne obiekty dedykowane mieszkańcom

 
 

2.2.1. Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska –obejmującego operacje związane z ochroną środowiska

2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką – mającym na celu podniesienie atrakcyjności obszaru