Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, wraz z załącznikami w ramach I rundy konkursowej będą przyjmowane w terminie od 01 do 14 sierpnia 2017 roku.

Wnioski składać należy w terminie 01-14 sierpnia 2017r.

Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie:

 • osobiście (przedstawiciel grupy inicjatywnej),
 • pocztą lub kurierem

w biurze OWES Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku (76-200) przy ul. Sienkiewicza 19 w godzinach od 7.30 do 15.30. W przypadku wysłania pocztą/kurierem decyduje data wpływu do biura OWES.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu OWES pod numerem telefonu: 59/840 29 20 lub w celu uzyskania informacji bezpośrednio w siedzibie OWES przy ul. Sienkiewicza 19 w Słupsku.

Przed złożeniem wniosku należy skontaktować się z biurem OWES z p. Patrycją Czawłytko – konsultantką ds. dotacji i wsparcia pomostowego w celu sprawdzenia poprawności formalnej dokumentacji.

W przypadku nowo utworzonego przedsiębiorstwa społecznego:

A) Osoby fizyczne:

 1. Biznesplan na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego (wspólny dla danego przedsiębiorstwa społecznego) z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji – załącznik nr 2 i 3.
 2. Zakwalifikowanie do uczestnictwa w projekcie w ramach tzw. ścieżki PS oraz potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego.
 3. Oświadczenie osoby spełniającej wymagania określone w § 1 ust 4 regulaminu, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – załącznik nr 5.
 4. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz harmonogramem rzeczowo-finansowym wsparcia pomostowego (jeśli dotyczy) – załącznik nr 7 i 4.
 5. Oświadczenie osoby fizycznej – załącznik nr 14.1.
 6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – dotyczy przedsiębiorstw społecznych, które dokonały rejestracji w KRS – załącznik nr 6.

B) Osoby prawne:

 1. Biznesplan na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego (wspólny dla danego przedsiębiorstwa społecznego) z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji – załącznik nr 2 i 3.
 2. Zakwalifikowanie do uczestnictwa w projekcie w ramach tzw. Ścieżki PS oraz potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego.
 3. Oświadczenie osoby spełniającej wymagania określone w § 1 ust 4 regulaminu, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – załącznik nr 5.
 4. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym wsparcia pomostowego (jeśli dotyczy) – załącznik nr 7 i 4.
 5. Oświadczenie osoby prawnej – załącznik nr 14.2.
 6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT– dotyczy przedsiębiorstw społecznych, które dokonały rejestracji w KRS – załącznik nr 6.

W przypadku istniejącego przedsiębiorstwa społecznego:

 1. Biznesplan na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego z harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – załącznik nr 2 i 3.
 2. Zakwalifikowanie do uczestnictwa w projekcie w ramach tzw. ścieżki PS oraz potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego.
 3. Oświadczenie osób spełniających wymagania określone w § 1 ust 4 regulaminu, które mają zostać zatrudnione na nowo utworzonym stanowisku pracy – załącznik nr 5.
 4. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 15.
 5. Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską – załącznik nr 16.
 6. Oświadczenie o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do konkursu, oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach – załącznik nr 17 lub
 7. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu, oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych lub zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy – załącznik nr 18.
 8. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT – załącznik nr 6.
 9. Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
 10. Oświadczenie istniejących wcześniej Przedsiębiorstw Społecznych i ekonomizujących się Podmiotów Ekonomii Społecznej – załącznik nr 13.

W przypadku podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne:

 1. Biznesplan na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji – załącznik nr 2 i 3.
 2. Zakwalifikowanie do uczestnictwa w projekcie w ramach tzw. ścieżki PS oraz potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego.
 3. Oświadczenie osób spełniających wymagania określone w § 1 ust 4 regulaminu, które mają zostać zatrudnione na nowo utworzonym stanowisku pracy – załącznik nr 5.
 4. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym wsparcia pomostowego (jeśli dotyczy) – załącznik nr 7 i 4.
 5. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 15.
 6. Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską – załącznik nr 16.
 7. Oświadczenie o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do konkursu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach – załącznik nr 17 lub
 8. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych lub zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy – załącznik 18.
 9. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT – załącznik nr 6.
 10. Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
 11. Oświadczenie istniejących wcześniej Przedsiębiorstw Społecznych i ekonomizujących się Podmiotów Ekonomii Społecznej – załącznik nr 13.

Dokumenty do pobrania: