Ogłoszenie nr 5/2019/R

z dnia 16 kwietnia 2019r.

 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej

ogłasza nabór  wniosków o przyznanie pomocy w ramach
priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020

 

Termin składania wniosków:

7 maja 2019r. – 28 maja 2019r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej; ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka;

od poniedziałku do piątku; w godzinach 7.30 – 15.30.

Zakres tematyczny:

Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką zgodny z zakresem ujętym w § 2 pkt 4. i § 7 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 6 września 2016r. z poźn. zm. (Dz.U. 2016 poz. 1435).

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 1 200 000 PLN,

w tym wartość wkładu EFMR wynosi: 1 020 000,00 PLN.

Maksymalny limit pomocy na operację:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 PLN.

Intensywność wsparcia

Do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Forma wsparcia:

Refundacja.

Rodzaj wnioskodawcy:

Zgodnie z §7. pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 6 września 2016r. z poźn. zm. uprawnione do wsparcia są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne podległe tym podmiotom,
 2. organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

Tryb składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu wersji papierowej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza:

 • złożenie wniosku osobiście przez wnioskodawcę,
 • złożenie wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy,
 • złożenie wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 4. Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia.
 5. Spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naborów:
 6. Operacja spełnia jeden z poniższych warunków:
 • jest w interesie zbiorowym, lub
 • ma zbiorowego beneficjenta, lub
 • projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym

oraz zapewnia publiczny dostęp do jej wyników,

 1. Wnioskodawca posiada siedzibę lub oddział na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, w którym mieszczą się: Gmina i Miasto Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Smołdzino i Gmina Ustka.
 2. Złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z „Listą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji” stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 3. Zgodność operacji z LSR.
 4. Uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru, aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania, tj. 8,4 pkt. (40% punktów).

Informacja o udostępnieniu dokumentacji związanej z ubieganiem się o pomoc:

Dokumenty w postaci:

 • Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 • wzoru wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
 • wzoru umowy o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • wzoru wniosku o płatność wraz załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
 • listy wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków  udzielenia  wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji,
 • kryteriów zgodności operacji z LSR i kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium,
 • procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej zawartych w Księdze Procedur i Kryteriów SGR

dostępne są na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl oraz w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce w gminie Ustka.

Załączniki:

Kryteria zgodności operacji z LSR i kryteria wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru.

Oświadczenia wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na informowanie o naborze wniosków drogą elektroniczną i o otrzymaniu informacji na temat wnioskodawców wezwanych do wniesienia uzupełnień do złożonej przez nich dokumentacji konkursowej.

 

Dokumenty:

 

Informacje udzielane są w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie: 516 559 181.