Ogłoszenie nr 25/2024

z dnia 17 stycznia 2024r.

 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Termin składania wniosków:

31 stycznia 2024r. – 14 lutego 2024r.        

Miejsce składania wniosków:

Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej; ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka;

od poniedziałku do piątku; w godzinach 7:30 – 15:30.

Zakres tematyczny:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności zgodny z zakresem, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 6. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. z późn. zm.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit kwalifikowanych wydatków publicznych dostępnych w konkursie (kwota obciążająca budżet) wynosi:  209 000,00 EURO,

co przy indykatywnym kursie 4 PLN/euro wynosi: 836 000,00 PLN,

w tym

wartość wkładu EFRROW (tj. wypłacana kwota dofinansowania równa 63,63% kwalifikowalnych wydatków publicznych) wynosi: 132 986,70 EURO,

co przy indykatywnym kursie 4 PLN/euro wynosi: 531 946,80 PLN.

Zgodnie z PROW jednolita wielkość wkładu EFRROW to 63,63%, w związku z czym wymagany krajowy wkład środków publicznych to 36,37%. W przypadku operacji, gdzie beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych krajowym wkładem środków publicznych jest wkład własny tej jednostki na poziomie zapewniającym wymaganą wysokość krajowego wkładu (36,37%), a pomoc wypłacana przez agencję płatniczą, równa 63,63% kwalifikowalnych wydatków publicznych w całości finansowana jest ze środków EFRROW

Maksymalny limit pomocy na operację:

Wnioskowana kwota pomocy, tj. kwota kwalifikowalnych wydatków publicznych (kwota łączna wkładu EFRROW i krajowego wkładu środków publicznych) na jedną operację nie może przekroczyć  148 350,00 PLN.

Intensywność wsparcia

Do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Forma wsparcia:

Refundacja.

Tryb składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu wersji papierowej. 

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza:

 • złożenie wniosku osobiście przez wnioskodawcę,
 • złożenie wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy,
 • złożenie wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze
 4. Spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
 5. wnioskodawca działa w sferze kultury,
 6. wnioskowana kwota pomocy, tj. kwota kwalifikowalnych wydatków publicznych na jedną operację nie może przekroczyć 148 350 PLN.
 7. Zgodność operacji z LSR.
 8. Uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru, aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania, tj. 7,6 pkt. (40% punktów).

 

Informacja o udostępnieniu dokumentacji związanej z ubieganiem się o pomoc:

Dokumenty w postaci:

 • Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 • wzoru wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
 • wzoru umowy o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • wzoru wniosku o płatność wraz załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
 • listy wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków  udzielenia  wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji,
 • kryteriów zgodności operacji z LSR i kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium,
 • procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej zawartych w Księdze Procedur i Kryteriów SGR

dostępne są na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl oraz w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce w gminie Ustka.

 

Załączniki:

 1. Kryteria oceny wstępnej, zgodności operacji z LSR, kryteria ustalania kwoty wsparcia i kryteria wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.               
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji.                                   
 3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru.                                                                         

Informacje udzielane są w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie: 593 070 757

 

DOKUMENTY: