Słowińska Grupa Rybacka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zdjęć obszaru Starej Osady Rybackiej w Ustce. Zadanie realizowane w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła pw. św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Słowińska Grupa Rybacka

Przewłoka, ul. Ustecka 8

76-270 Ustka

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zdjęć obszaru Starej Osady Rybackiej w Ustce:

  • obszar realizacji: Stara Osada Rybacka (obszar zrewitalizowany);
  • zdjęcia lotnicze i stacjonarne:
  • liczba zdjęć lotniczych: 10; w różnych ujęciach (preferowane różne pory roku);
  • liczba zdjęć stacjonarnych: 20; w różnych ujęciach, z uwzględnieniem architektury powstałej w efekcie realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła pw. św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego”, preferowane różne pory roku);
  • parametry jakościowe: zdjęcia po obróbce, w wersji elektronicznej (w formatach jpg oraz RAW) o rozdzielczości pozwalającej na ich wykorzystanie zarówno na stronach internetowych, jak i w poligrafii (wydruki wielkoformatowe – banery, ulotki i foldery reklamowe).

Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Miejsce realizacji zamówienia: Ustka – Stara Osada Rybacka

Termin: czerwiec-grudzień 2021r.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Zasady składania ofert:

  • oferta powinna zawierać: nazwę i adres Oferenta, cenę netto i brutto
  • oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta

Zwracamy się z prośbą o dostarczenie oferty na adres biura Słowińskiej Grupy Rybackiej w Przewłoce przy ul. Usteckiej 8 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.knapczyk@sgr.org.pl do dnia 18 czerwca 2021r. do godziny 15:00.

W przypadku wątpliwości oraz ewentualnych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia proszę o kontakt z Mileną Ugorską-Knapczyk pod nr 516 559 181.

W załączeniu przekazujemy formularz oferty, na którym Wykonawca winien złożyć swoją ofertę cenową.