Zawiadamiamy, że w dniu 15 kwietnia 2019r. o godz. 13:00 w budynku Urzędu Miasta w Ustce przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w sali 101 odbędzie się Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Proponowany porządek spotkania:

 1. Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdań z działalności Stowarzyszenia – merytorycznego i finansowego – za rok 2018.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej za rok 2018 i złożenie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwał:
 10. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2018r.,
 11. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2018r.,
 12. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Słowińskiej Grupy Rybackiej.
 13. Przedstawienie sprawozdania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2018r.
 14. Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia sprawozdania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2018r.
 15. Przedstawienie Raportu z ewaluacji działalności SGR w 2018r.
 16. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Słowińskiej Grupy Rybackiej:
 17. podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej,
 18. wybory uzupełniające na członka Komisji Rewizyjnej,
 19. wybory na Zastępcę Przewodniczącego,
 20. ogłoszenie uchwały w sprawie składu Komisji Rewizyjnej.
 21. Wybory uzupełniające do Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej:
 22. podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu,
 23. wybory uzupełniające na członka Zarządu,
 24. głosowanie nad podziałem funkcji w Zarządzie,
 25. ogłoszenie uchwały w sprawie składu Zarządu.
 26. Wolne głosy i wnioski.
 27. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.sgr.org.pl od dnia 8 kwietnia 2019r.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka z dnia 31 marca 2017r. w przypadku  braku kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków SGR o godz. 13:00 wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków SGR na ten sam dzień na godz. 13:15.

Jednocześnie, w związku z wyborami uzupełniającymi do Komisji Rewizyjnej i Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej, załączamy:

Kandydatów do Komisji Rewizyjnej i Zarządu można zgłaszać do dnia 12 kwietnia 2019r. poprzez dostarczenie do Biura SGR (ul. Ustecka 8, Przewłoka) karty zgłoszenia kandydata.