W dniu 21 sierpnia 2018r. o godz. 9:45 w budynku Urzędu Miasta w Ustce przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w sali 101 odbędzie się Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej.

W przypadku braku kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków SGR o godz. 9:45 wyznacza się drugi termin Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków SGR na ten sam dzień na godz. 10:00 – zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka z dnia 31 marca 2017r.

Proponowany porządek spotkania:

1)       Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.

2)       Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej.

3)       Stwierdzenie prawomocności obrad.

4)       Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

5)       Zatwierdzenie porządku obrad.

6)       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Księdze Procedur i Kryteriów Słowińskiej Grupy Rybackiej:

a) przedstawienie wyników konsultacji społecznych w sprawie zmian w kryteriach wyboru Lokalnej Strategii Rozwoju

b) przedstawienie proponowanych zmian w Księdze Procedur i Kryteriów Słowińskiej Grupy Rybackiej

c) głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia wyników konsultacji i zmian w Księdze Procedur
i Kryteriów SGR.

7)       Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Słowińskiej Grupy Rybackiej.

a) podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Słowińskiej Grupy Rybackiej,

b) wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Słowińskiej Grupy Rybackiej,

c) ogłoszenie uchwały w sprawie składu Komisji Rewizyjnej Słowińskiej Grupy Rybackiej,

8)       Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Karty zgłaszania kandydatów na Członków do Komisji Rewizyjnej Słowińskiej Grupy Rybackiej załączone do niniejszego zaproszenia znajdują się również na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sgr.org.pl.

Zgłoszenia kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej Słowińskiej Grupy Rybackiej przyjmowane są do dnia 20 sierpnia 2018r. Zgłoszenia powinny zawierać komplet dokumentów załącznikowych wskazanych w kartach i zostać złożone w oryginale w Biurze SGR przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce, 76-270 Ustka. Możliwe jest przesłanie dokumentacji pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Biura SGR).

Projekty uchwał i pozostałych dokumentów są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sgr.org.pl.

 

DOKUMENTY: