Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy wyniki ankiety dotyczącej proponowanych celów nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, które zostały zaakceptowane przez zdecydowaną większość respondentów.

Wyjaśniamy, iż badani mieli możliwość wypowiedzenia się również w szerszym zakresie – zgłoszono 2 uwagi.

Pierwsza dotyczy celu 1: Tworzenie strefy długowieczności i brzmi: Cel jest w porządku i zrozumiały, lecz jeżeli 1/3 programów miałaby być tworzona do zaspakajania tego celu, to nie widzę „rynku zbytu”. (Nie mam pojęcia jakie to będzie miało przełożenie – czy faktycznie 1/3…

Wyjaśniany, że podział Strategii na 3 cele nie oznacza równego rozdzielenia pomiędzy nie alokacji. W celu 1 mieścić się będzie najwięcej przedsięwzięć skierowanych bezpośrednio do sektora gospodarczego (na podjęcie lub rozwój działalności). Źródło ich finansowania to jeden z dwóch programów objętych Strategią, tj. wchodzący we Wspólną Politykę Rolną, z którego całość środków na obszar wyniesie 2 mln euro (uzależnione jest to od liczby mieszkańców). Należy przy tym pamiętać, że również w innych celach przewidziano działania finansowane z tej puli.

Jednocześnie informujemy, że budżet, podobnie jak cele, będzie jednym z elementów konsultacji.

Druga odnosi się do celu 2: Wzmocnienie rezyliencji i brzmi: Dostosowywanie się człowieka do zmieniających się warunków to kpina z ludzi. Uwaga, choć nie jest merytoryczna, wymaga odpowiedzi, ponieważ wynika z niedokładnego zrozumienia samej rezyliencji, a  także  planowanego do realizacji zakresu przedsięwzięć. Przede wszystkim rezyliencję należy rozumieć nie tylko jako dostosowywanie się, ale jak również zaznaczono w definicji – uodparnianie się na zachodzące zmiany lub elastyczność w odniesieniu do zmieniających się warunków zewnętrznych. Chodzi głównie o ochronę środowiska i rozwój technologiczny w życiu społecznym, zjawiska, które będą się rozwijać, dlatego warto przygotować na nie mieszkańców. Ponadto należy zauważyć, że takie kierunki wyznaczone zostały w programach objętych LSR, tj. w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Funduszy Europejskich dla Województw i Strategia musi posiadać zawarte w nich działania. Wreszcie Strategia nie ułatwia jedynie uodporniania się na zmiany, ale poprzez przedsięwzięcia zawarte w innych celach pomaga mieszkańcom wykorzystać je dla osiągnięcia korzyści (np. środki na rozwój lub podejmowanie działalności w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów, usług prozdrowotnych, wdrożenie usług opiekuńczych połączonych z aktywizacją różnych generacji).