Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

dotyczących zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju SGR

z dnia 31 maja 2021r.

 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej zaprasza członków lokalnych społeczności gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zbadania konieczności aktualizacji diagnozy, zmian w budżecie,  celach i wskaźnikach oraz planie działania zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju SGR.

Budżet LSR w większości przeznaczony jest na dystrybucję środków dla lokalnej społeczności przekazywanych poprzez wsparcie projektów dotacyjnych spełniających założenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wskaźniki i cele służą pomiarom efektywności realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju SGR i są zbieżne z kryteriami oceny wniosków. Wskaźniki i cele znajdują się w treści Lokalnej Strategii Rozwoju SGR.

Plan działania służy planowaniu wydatkowania środków w kolejnych latach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest:

 • zbadanie sytuacji na obszarze w celu określenia zakresu aktualizacji jego diagnozy społeczno-gospodarczej,
 • określenie przedsięwzięć LSR, na realizację których zostaną przekazane dodatkowe środki budżetowe,
 • dodanie nowego przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu koncepcji rozwojowych dla obszarów objętych Strategią,
 • zmiana wskaźników dotyczących przedsięwzięć, na które zostanie przeznaczona premia,
 • zmiany w planie działania i budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) wynikające z dodania nowego przedsięwzięcia, otrzymania dodatkowych środków oraz przesunięć środków między przedsięwzięciami.

Szczegółowe informacje o zmianach oraz uzasadnienie ich wprowadzenia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin konsultacji:
  •  I etap (badanie sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze i opiniowanie zmian w LSR) – od 31 maja 2021r. do 11 czerwca 2021r.,
  • II etap (opiniowanie zmian w LSR) – od 18 czerwca 2021r. do 24 czerwca 2021r.
 2. Zasięg konsultacji: konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, maja Smołdzino, Słupsk, Ustka.
 3. Forma konsultacji:

Konsultacje prowadzone są w formie:

 • e-konsultacji (I i II etap konsultacji)
 • spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami samorządów (I etap konsultacji),
 • pisemnego opiniowania organizacji rybackich na terenie SGR (II etap konsultacji).

Uwagi można składać:

 1. w ramach e-ankiet zamieszczonych na stronie internetowej SGR: ankieta.sgr.org.pl,
 2. podczas spotkania konsultacyjnego – w przypadku przedstawicieli samorządów,
 3. w siedzibie SGR przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce – osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej – w przypadku organizacji rybackich,
 4. poprzez pocztę elektroniczną SGR – w przypadku organizacji rybackich.

4. Wyniki konsultacji

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej sporządzi raport obejmujący ich wyniki, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl. Przyjęcie wyników konsultacji należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej, które podejmie w tym zakresie stosowną uchwałę.

5. Załączniki:

 • formularz ankietowy, za pomocą którego należy składać uwagi w ramach I etapu konsultacji (ankieta dotycząca II etapu konsultacji zostanie stworzona na podstawie wyników I etapu i umieszczona na stronie sgr.org.pl 18 czerwca 2021r.).