Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

dotyczących zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Księgi Procedur i Kryteriów SGR

z dnia 8 maja 2023r.

 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej zaprasza członków lokalnych społeczności gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zwiększenia wskaźników w ramach przedsięwzięcia: 2.3.5. Rozwój istniejących szlaków turystycznych związanych z rybactwem  (Rozdział V: Cele i wskaźniki, zał. nr 3 LSR: Plan Działania)

 

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument, którego celem jest określenie warunków rozwoju obszaru ww. samorządów w sferze społecznej i gospodarczej m.in. poprzez dystrybucję środków na przedsięwzięcia realizowane przez jego mieszkańców, działające na jego terenie jednostki publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze.

 1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji są zapisy dotyczące wskaźników produktu i rezultatu w ramach przedsięwzięcia: 2.3.5. Rozwój istniejących szlaków turystycznych związanych z rybactwem.

Szczegółowe informacje o zmianach oraz uzasadnienie ich wprowadzenia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin konsultacji: 8 maja 2023r. – 15 maja 2023r.
 2. Zasięg konsultacji: konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka.
 3. Forma konsultacji:
  • e-konsultacji, poprzez umieszczenie na stronie internetowej SGR: www.sgr.org.pl ankiet dostępnych w formie elektronicznej (w formacie word),
  • ankietowania – poprzez wypełnienie ankiety w formie papierowej,
  • pisemnych zapytań do organizacji rybackich z obszaru SGR

Uwagi można składać:

 • poprzez pocztę elektroniczną SGR lub platformę elektroniczną – w przypadku e-konsultacji oraz pisemnych zapytań do organizacji rybackich,
 • osobiście w siedzibie SGR lub za pośrednictwem poczty w przypadku ankietowania oraz pisemnych zapytań do organizacji rybackich.
 1. Wyniki konsultacji

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej sporządzi raport obejmujący ich wyniki, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl. Przyjęcie wyników konsultacji należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej, które podejmie w tym zakresie stosowną uchwałę.

 1. Załączniki:
  • formularz ankietowy,                                                                                                                                                                    
  • szczegółowe informacje o zmianach oraz uzasadnienie ich wprowadzenia,               
  • Lokalna Strategia Rozwoju z zaznaczonymi zmianami,