Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło zmiany do Rozporządzenia ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dotyczą one głównie zasad przyznawania dotacji i rozliczania projektów w ramach zakładania i rozwoju działalności gospodarczej. Poniżej znajduje się tabela z głównymi zmianami:

zakładanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla ludności, zakładanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki rozwijanie działalności gospodarczej
Działalność gospodarczą może założyć wyłącznie osoba fizyczna we własnym imieniu – oznacza to, że nie można starać się o dotację, jeśli chce się założyć spółkę cywilną, czy spółkę posiadającą ułomna lub pełna osobowość prawną Wnioskodawcą może być osoba, która spełnia jednocześnie 2 warunki:

–        w chwili złożenia wniosku prowadzi działalność gospodarczą oraz

–        w ciągu 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadziła działalność przez łącznie min. 365 dni – zmiana polega na tym, że dotychczas nie było warunku mówiącego o koniecznym okresie prowadzenia działalności w przeszłości.

Warunkiem spełnienia warunków realizacji operacji jest osiągnięcie w ciągu roku od otrzymania płatności końcowej 30% zakładanego w biznes planie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży lub usług W przypadku, gdy ktoś w ramach otwarcia działalności zatrudni pracownika, to miejsce pracy musi utrzymać przez 3 lata od dnia wypłaty ostatniej płatności
Zaliczka na założenie działalności wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych (o które wnioskujemy)
W przypadku, gdy ktoś w ramach otwarcia działalności zatrudni pracownika, to miejsce pracy musi utrzymać przez 2 lata od dnia wypłaty ostatniej płatności

W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt z Biurem SGR.

Treść rozporządzenia i jego nowelizacji znajdują się na stronie: http://sgr.org.pl/Dotacje-na-lata-2014-2020/Lokalna-Strategia-Rozwoju-2014-2020.