Słowińska Grupa Rybacka planuje wydać na sezon letni 2019 karty turystyczne dla osób wypoczywających na obszarze SGR. Karty te zawierać będą propozycje konkretnych atrakcji związanych z rybackim charakterem terenu i wpisujących się w Słowiński Szlak Rybacki. Dla każdej z usług przeznaczona jest jedna karta, dzięki czemu turysta będzie mógł indywidualnie dobrać ofertę do swoich potrzeb.

Przedmiot zamówienia:
– projekt i druk kart promujących tradycje rybackie obszaru Słowińskiej Grupy Rybackiej:
a. 16 rodzajów kart w formacie połowa DL (99mm x 105mm) – po 1000 sztuk każdego rodzaju (łącznie 16 000 szt.)
b. karty w pełnym kolorze, dwustronne, papier kredowy 200g/m2, foliowanie matowe
c. otwór na środku w górnej części każdej z kart o średnicy 5 mm umożliwiający zawieszenie na stojaku
d. zamieszczenie oznakowania projektowego (oznakowanie UE)

Termin realizacji zamówienia:
30 czerwca 2019r.

Termin i sposób składania ofert:
Podpisaną ofertę należy przesłać drogą pocztową bądź dostarczyć do biura w oryginale na adres:
Słowińska Grupa Rybacka
Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka
w terminie do 20 lutego 2019r. do godziny 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty do biura SGR.

Dodatkowe informacje:
1.Oferta musi zostać złożona na załączonym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się
z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów i treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyny.
3. W przypadku niezłożenia minimum dwóch ofert zgodnych z niniejszym zapytaniem, postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy zostanie unieważnione.
4. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Formularz ofertowy wraz z pełnym zapytaniem ofertowym: 

 

Informacja o wybranym Wykonawcy:
Zakład Poligraficzny „GRAWIPOL” G. Zblewska i Wspólnicy Sp.J. (ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk)