Słowińska Grupa Rybacka przystępuje do realizacji projektu współpracy pn. Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

W związku z tym ogłasza postępowanie ofertowe na:

zakup, dostawę i montaż 1 kontenera/pawilonu wraz z wyposażeniem, zgodnie ze specyfikacją z zapytania ofertowego

Dokumenty:

Ofertę w oryginale należy dostarczyć do Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej (osobiście, kurierem, pocztą – liczy się data wpływu) do dnia 26 września 2022r. do godz. 15.30.

18.10.2022r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na zakup, dostawę i montaż 1 kontenera/pawilonu wraz z wyposażeniem, zgodnie ze specyfikacją z zapytania ofertowego, realizowanego w ramach operacji pn. „Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego” – projektu współpracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, wybrano Wykonawcę, który bez podania przyczyny nie przystąpił do podpisania umowy.

W związku z powyższym, zgodnie z pkt. IV ust. 5 Zapytania ofertowego z dnia 16 września 2022r. niemożliwym było podpisanie umowy z podmiotem, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów, ponieważ oferta ta została odrzucona jako niespełniająca warunków postępowania ofertowego.

Wyczerpanie możliwości ujętych w zapytaniu ofertowym z dnia 16 września 2022r. pozostawia niniejsze postępowanie bez rozstrzygnięcia.