Słowińska Grupa Rybacka zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania rynku pod względem możliwości komercjalizacji oferty Słowińskiego Szlaku Rybackiego za pośrednictwem sprzedażowych platform internetowych oraz 2 warsztatów dla Partnerów szlaku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Słowińska Grupa Rybacka

Przewłoka, ul. Ustecka 8

76-270 Ustka

Przedmiot zamówienia:

Słowińska Grupa Rybacka informuje o naborze ofert na przeprowadzenie:

 • badania rynku pod względem możliwości komercjalizacji oferty Słowińskiego Szlaku Rybackiego za pośrednictwem sprzedażowych platform internetowych;
 • dwóch warsztatów – 2 x 8h (6h dydaktycznych):
 1. z zakresu wzmocnienia współpracy, skutecznego współdziałania i współodpowiedzialności za wspólną markę z elementami komunikacji,
 2. z zakresu komercjalizacji oferty i jej prezentacji na platformie sprzedażowej.

Na przedmiot zamówienia składają się:

 1. badanie rynku pod względem możliwości komercjalizacji oferty Słowińskiego Szlaku Rybackiego za pośrednictwem sprzedażowych platform internetowych (analiza rynku pod względem dostępności platform tematycznie odpowiadających ofercie szlaku, warunków przynależności i współpracy oraz sporządzenie raportu z badań i wskazań rozwoju szlaku w tym zakresie) – do 31 marca 2019r.
 2. przeprowadzenie dwóch warsztatów dla partnerów Słowińskiego Szlaku Rybackiego:

I warsztat nt. wzmocnienia współpracy – grudzień 2018/styczeń 2019

II warsztat nt. komercjalizacji oferty – wrzesień 2019

Termin:

Ofertę cenową należy przesłać do 13 września 2018r.

Termin wyłonienia Wykonawcy: do 30 września 2018r.

Wymogi Zamawiającego:

 1. Wykonawca powinien wykazać się zasobami kadrowymi niezbędnymi do prawidłowego przeprowadzenia badań oraz warsztatów w w/w zakresie.
 2. Wiedza i doświadczenie w realizacji działań będących przedmiotem zamówienia.
 3. Mile widziana będzie wcześniejsza współpraca z Lokalnymi Grupami Rybackimi lub Lokalnymi Grupami Działania.

W związku z obowiązkiem zachowania zasad promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Oferent zobowiązany jest przy realizacji w/w zadania do posługiwania się właściwymi logotypami, zgodnie z Księgą wizualizacji PO Rybactwo i Morze oraz PROW 2014-2020.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Oferta powinna zawierać:

– nazwę i adres oferenta

– podział ogólnego kosztu realizacji zlecenia na*:

 • badanie rynku pod względem możliwości komercjalizacji oferty Słowińskiego Szlaku Rybackiego
 • przeprowadzenie 2 warsztatów dla partnerów Słowińskiego Szlaku Rybackiego

* podane kwoty powinny zawierać koszty dojazdu do siedziby biura SGR, a także wszelkie inne koszty niezbędne do rzetelnej realizacji zamówienia.

Proszę o dostarczenie oferty na adres biura Słowińskiej Grupy Rybackiej w Przewłoce, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.knapczyk@sgr.org.pl do dnia 13 września 2018r.

W razie wątpliwości oraz ewentualnych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny: 516 559 181.

Formularz ofertowy: