Zawiadamiamy, że w dniu 23 czerwca 2020r. (wtorek) o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Ustka przy ul. Wyszyńskiego 3 w Ustce odbędzie się Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Proponowany porządek spotkania:

 1. Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdań z działalności Stowarzyszenia – merytorycznego
  i finansowego – za rok 2019.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej za rok 2019 i złożenie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwał:
 10. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2019r.,
 11. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2019r.,
 12. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Słowińskiej Grupy Rybackiej.
 13. Przedstawienie sprawozdania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2019r.
 14. Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia sprawozdania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2019r.
 15. Przedstawienie Raportu z ewaluacji działalności SGR w 2019r.
 16. Przedstawienie wyników konsultacji społecznych oraz zmian w Statucie, Regulaminie Rady, Lokalnej Strategii Rozwoju i Księdze Procedur i Kryteriów SGR.
 17. Przyjęcie uchwał ws.:
 18. zmian w Statucie SGR,
 19. zmian w Regulaminie Rady SGR,
 20. przyjęcia wyników konsultacji społecznych, wynikających z nich zmian oraz innych zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020
 21. przyjęcia wyników konsultacji społecznych, wynikających z nich zmian oraz innych zmian w treści zmian w Księdze Procedur i Kryteriów.
 22. Wolne głosy i wnioski.
 23. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

 

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.sgr.org.pl od dnia 15 czerwca 2020r.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka z dnia 31 marca 2017r. w przypadku  braku kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków SGR o godz. 10:00 wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków SGR na ten sam dzień na godz. 10:15.