Zawiadamiamy, że w dniu 07 lipca 2022r. (czwartek) o godz. 10:00 w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce odbędzie się Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Proponowany porządek spotkania:

 1. Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdań z działalności Stowarzyszenia – merytorycznego i finansowego – za rok 2021.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej za rok 2021 i złożenie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwał:
 10. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2021r.,
 11. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2021r.,
 12. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Słowińskiej Grupy Rybackiej.
 13. Przedstawienie sprawozdania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2021r.
 14. Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia sprawozdania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2021r.
 15. Przedstawienie Raportu z ewaluacji działalności SGR w 2021r.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.sgr.org.pl od dnia 1 lipca 2022r.

Zgodnie z §13 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka, w przypadku  braku kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków SGR o godz. 10:00 wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków SGR na ten sam dzień na godz. 10:15.