Wstępne wyniki naboru na zadania grantowe dla organizacji pozarządowych – nabór 2/2019/G

 

25 czerwca br. Słowińska Grupa Rybacka oceniła projekty organizacji pozarządowych złożone w ramach przedsięwzięcia: Realizacja inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności. W ramach konkursu wpłynęło 9 wniosków, z których 7 pozytywnie przeszło ocenę Rady SGR.

Poniżej znajdują się listy:

– wniosków niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju:

– wniosków zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju:

– wniosków ocenionych pod kątem kryteriów wyboru:

o możliwości wniesienia odwołania od decyzji Rady w sprawie oceny wniosków o powierzenie grantu.

Odwołanie od decyzji Rady w sprawie oceny wniosków o powierzenie grantów wnosi się:

  • do Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej,
  • w formie pisemnej,
  • bezpośrednio do Biura SGR mieszczącego się przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce (gmina Ustka), przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną,
  • w terminie 10 dni od daty ukazania się na stronie internetowej SGR ogłoszenia z listą wniosków o powierzenie grantów spełniających warunki oceny wstępnej i zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju SGR oraz listą zawierającą wyniki oceny wniosków o powierzenie grantów pod kątem spełniania kryteriów wyboru z LSR, tj. od dnia 28 czerwca 2019r. do 9 lipca 2019r. do godz. 15:30

Grantobiorca może odwołać się od:

  • oceny zgodności wniosku z LSR,
  • oceny wniosku pod kątem kryteriów wyboru,
  • błędu w procedurze oceny wniosku,
  • ustalonej kwoty wsparcia, w przypadku, gdy jest niższa niż wnioskowana.

W piśmie odwoławczym Grantobiorca zobowiązany jest wskazać uzasadnienie swojego odwołania, odnosząc się do konkretnego kryterium, powołując się na błąd w ocenie lub w procedurze oceny, odnosząc się do uzasadnienia ustalonej kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska w tej sprawie, a nie odwołując się do całości oceny. Podczas rozpatrywania odwołania nie będą brane pod uwagę dodatkowe argumenty, które nie zostały przytoczone we wniosku o powierzenie grantu. Odwołania bez uzasadnienia oraz odwołania „od całości oceny” pozostają bez rozpatrzenia – tj. ostateczną ocenę stanowi wynik oceny pierwotnej.

Jednocześnie zawiadamiamy, że do wszystkich organizacji biorących udział w  konkursie, w dniu 28 czerwca br. drogą elektroniczną i pocztą tradycyjną wysłane zostały pisma z informacją o decyzji Rady wraz z uzasadnieniem oraz z listami wniosków.