15 maja 2019r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących podziału premii przyznanej za realizację zakładanych wskaźników w okresie 2016-2018 oraz wprowadzenia wyższych limitów dofinansowania dla armatorów posiadających jednostki nieprzekraczające 12 m długości.

W odpowiedzi na ogłoszenie o konsultacjach wpłynęły 43 ankiety. Osoby w nich uczestniczące przyjęły wszystkie propozycje zmian w LSR, tj.:

  • wnioskowanie o premię w wysokości 880 tyś. zł, z podziałem na podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności (240 tyś. zł) i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze (640 tyś. zł), a tym samym wszelkie zmiany w budżecie LSR wynikające z otrzymania dodatkowych środków,
  • podniesienie wskaźników produktu i rezultatu proporcjonalnie do wzrostu liczby wybranych wniosków, które będą finansowane z premii,
  • podniesienie limitu dla armatorów do 400 tyś. zł na osobę i poziomu wsparcia do 80% w wybranych przedsięwzięciach PO RYBY.

W ramach podniesienia wskaźników rezultatu wpłynęła uwaga dotycząca kryterium związanego z tworzeniem etatów przez beneficjentów, a tym samym podnoszenia wskaźników w tym zakresie. Uczestnik konsultacji poruszył problem związany z zatrudnianiem pracowników w odniesieniu do malejącego bezrobocia.

Wyjaśniamy, że wymóg utworzenia minimum jednego etatu w zakresie rozwijania działalności gospodarczej wynika z zewnętrznych przepisów, dlatego SGR nie ma możliwości jego zmiany. Natomiast w odniesieniu do premiowania wniosków za dodatkowe miejsca pracy, SGR obniżyła wymagania i obecnie punkty przyznawane są wyłącznie za utworzenie jednego „nadprogramowego” etatu (poprzednio ocena obejmowała stworzenie 3 takich miejsc pracy).

W zakresie podejmowania działalności gospodarczej nowe miejsce pracy oznacza samozatrudnienie beneficjenta, który dzięki dotacji założy własne przedsiębiorstwo. Dodatkowe punkty przyznawane są już za zatrudnienie pracownika w wymiarze pół etatu.

Jednocześnie wyjaśniamy, że liczbę miejsc pracy w ramach wskaźników rezultatu podniesiono proporcjonalnie do liczby wniosków planowanych do sfinansowania z przyznanej premii (na jeden wniosek przypada jedno miejsce pracy, którego utworzenie warunkowane jest zewnętrznymi przepisami), zatem zwiększone wartości zostaną osiągnięte automatycznie po rozliczeniu projektów.

Szczegółowe wyniki konsultacji znajdują się w załączonym Raporcie, który Zarząd skierował do akceptacji przez Walne Zebranie Członków SGR.