Zawiadamiamy, że w dniu 26 czerwca 2018r. o godz. 9:45 w budynku Urzędu Miasta w Ustce przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w sali 101 odbędzie się Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej.

W przypadku braku kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków SGR o godz. 9:45 wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków SGR na ten sam dzień na godz. 10:00 – zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka z dnia 31 marca 2017r.

Proponowany porządek spotkania:

1)       Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.

2)       Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

3)       Stwierdzenie prawomocności obrad.

4)       Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

5)       Zatwierdzenie porządku obrad.

6)       Przedstawienie przez Zarząd sprawozdań z działalności Stowarzyszenia – merytorycznego i finansowego – za rok 2017.

7)       Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej za rok 2017 i złożenie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

8)       Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9)       Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2017r.,
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2017r.:
  3. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Słowińskiej Grupy Rybackiej.

10)   Przedstawienie sprawozdania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2017r.

11)   Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia sprawozdania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2017r.

12)   Wybory uzupełniające do Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej:

  1. przedstawienie rezygnacji członków z zasiadania w Radzie Słowińskiej Grupy Rybackiej,
  2. podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej,
  3. wybory uzupełniające do Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej,
  4. ogłoszenie uchwały w sprawie składu Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej,
  5. wybory Zastępcy Przewodniczącego Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej,
  6. ogłoszenie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej.

13)   Odczytanie sprawozdania z konsultacji społecznych w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej 2014-2020 i przedstawienie propozycji zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 Słowińskiej Grupy Rybackiej.

14)   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych i przyjęcia zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej 2014-2020.

15)   Wolne głosy i wnioski.

16)   Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Karty zgłaszania kandydatów na Członków do Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej:

Zgłoszenia kandydatów na Członków Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej przyjmowane są do dnia 25 czerwca 2018r. Zgłoszenia powinny zawierać komplet dokumentów załącznikowych wskazanych w kartach i zostać złożone w oryginale w Biurze SGR przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce, 76-270 Ustka. Możliwe jest przesłanie dokumentacji pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Biura SGR).

Projekty uchwał i pozostałych dokumentów będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sgr.org.pl od dnia 19 czerwca 2018r.