Członkowie
Słowińskiej Grupy Rybackiej

Szanowni Państwo,

zawiadamiamy, że w dniu 31 marca 2017r. o godz. 9:45 w budynku Urzędu Miasta w Ustce przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w sali 101 odbędzie się Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej.

W przypadku braku kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków SGR o godz. 9:45 wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków SGR na ten sam dzień na godz. 10:00 – zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka z dnia 4 listopada 2016r.

Proponowany porządek spotkania:

1)       Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.

2)       Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

3)       Stwierdzenie prawomocności obrad.

4)       Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

5)       Zatwierdzenie porządku obrad.

6)       Przedstawienie przez Zarząd sprawozdań z działalności Stowarzyszenia – merytorycznego
i finansowego – za rok 2016.

7)       Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej za rok 2016 i złożenie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

8)       Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9)       Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2016r.,

b)     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2016r.:

–        bilansu na dzień 31.12.2016r.,

–        rachunku zysków i strat za okres 01.01.-31.12.2016,

–        informacji dodatkowej.

c)      w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Słowińskiej Grupy Rybackiej.

10)   Przedstawienie sprawozdania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2016r.

11)   Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia Sprawozdania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2016r.

12)   Przedstawienie raportu z ewaluacji Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2016r.

13)   Wybór Prezesa Zarządu SGR.

14)   Odczytanie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej.

15)   Wybory do Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej.

16)   Odczytanie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej.

17)   Podział funkcji w Zarządzie Słowińskiej Grupy Rybackiej.

18)   Podjęcie uchwały w sprawie podziału funkcji pomiędzy Członków Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej.

19)   Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady SGR.

20)   Wybór Przewodniczącego Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej.

21)   Odczytanie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej.

22)   Przedstawienie zmian w treści Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka.

23)   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w treści Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka.

24)   Odczytanie sprawozdania z konsultacji społecznych w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 i przedstawienie propozycji zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020.

25)   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych i przyjęcia zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020.

26)   Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady oraz procedurach Słowińskiej Grupy Rybackiej.

27)   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej.

28)   Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Księgi Procedur i Kryteriów Słowińskiej Grupy Rybackiej.

29)   Wolne głosy i wnioski.

30)   Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Karty zgłaszania kandydatów na Członków Zarządu SGR i na Prezesa Zarządu SGR załączone do niniejszego zaproszenia znajdują się również na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sgr.org.pl. 

Zgłoszenia kandydatów do Zarządu i na Prezesa Zarządu przyjmowane są do dnia
 29 marca 2017r. Zgłoszenia powinny zawierać komplet dokumentów załącznikowych wskazanych w kartach i zostać złożone w oryginale w Biurze SGR przy ul. Usteckiej
 8 w Przewłoce, 76-270 Ustka. Możliwe jest przesłanie dokumentacji pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Biura SGR).

Projekty uchwał i pozostałych dokumentów będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sgr.org.pl od dnia 24 marca 2017r.