Słowińska Grupa Rybacka unieważnia zapytanie ofertowe nr 01/04/2017/OWES/SGR z dnia 14 kwietnia 2017r. dotyczące przygotowania i dostarczenia materiałów szkoleniowych na wydarzenia organizowane w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.