Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

dotyczących zmian w kryteriach wyboru w Księdze Procedur i Kryteriów SGR

z dnia 31 lipca 2018r.

 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej zaprasza członków lokalnych społeczności gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w kryteriach wyboru w Księdze Procedur i Kryteriów SGR.

Kryteria wyboru operacji to warunki, których spełnienie umożliwia wnioskodawcom otrzymanie dofinansowania na planowane przez nich przedsięwzięcia. Kryteria zawarte są w Księdze Procedur i Kryteriów SGR, a ich zmiana wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.

 1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji są zmiany w kryteriach wyboru operacji składanych za pośrednictwem SGR w ramach konkursów na dofinansowanie wniosków i konkursów na zadania grantowe.

Szczegółowe zmiany w kryteriach oraz uzasadnienie ich wprowadzenia stanowią załącznik do uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia konsultacji i zostały załączone do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin konsultacji: od 31 lipca 2018r. do 13 sierpnia 2018r.
 2. Zasięg konsultacji: konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka.
 3. Forma konsultacji:

Konsultacje prowadzone są w formie:

 • e-konsultacje,
 • ankietowanie,
 • pisemne opiniowanie.

Uwagi można składać:

 • w formie papierowej osobiście w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie formularza na wskazany wyżej adres,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sgr.org.pl.
 1. Wyniki konsultacji

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej sporządzi raport obejmujący ich wyniki, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl. Przyjęcie wyników konsultacji należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej, które podejmie w tym zakresie stosowną uchwałę.

Załączniki:

 1. Uzasadnienie proponowanych zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju:

2. Wyciąg z Księgi Procedur i Kryteriów SGR z naniesionymi zmianami:

3. Dokumentacja dotycząca monitoringu i ewaluacji wdrażania LSR związana z konsultowanymi zmianami:

4. Formularz ankietowy, za pomocą którego należy składać uwagi w ramach konsultacji: