Przedmiotem szacowania jest wykonanie zdjęć obszaru Starej Osady Rybackiej w Ustce:

  • obszar realizacji: Stara Osada Rybacka (obszar zrewitalizowany);

Zdjęcia lotnicze i stacjonarne:

  • liczba zdjęć lotniczych: 10; w różnych ujęciach (preferowane różne pory roku);
  • liczba zdjęć stacjonarnych: 20; w różnych ujęciach, z uwzględnieniem architektury powstałej w efekcie realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła pw. św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego”, preferowane różne pory roku);
  • parametry jakościowe: zdjęcia po obróbce, w wersji elektronicznej (w formatach jpg oraz RAW) o rozdzielczości pozwalającej na ich wykorzystanie zarówno na stronach internetowych, jak i w poligrafii (wydruki wielkoformatowe – banery, ulotki i foldery reklamowe).

Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Miejsce realizacji zamówienia: Ustka – Stara Osada Rybacka

Termin: czerwiec-grudzień 2021r.

Zasady składania ofert:

W razie wątpliwości oraz ewentualnych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia proszę o kontakt z Panią Mileną Ugorską-Knapczyk pod nr 516 559 181, e-mail: m.knapczyk@sgr.org.pl

Oferta powinna zawierać: nazwę i adres Oferenta, cenę netto i brutto. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.

Oferty należy składać mailowo na adres: m.knapczyk@sgr.org.pl, telefonicznie lub osobiście w biurze w Przewłoce przy ul. Usteckiej 8.

Szacowanie wartości zamówienia należy złożyć do dnia 08.06.2021r.