„Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła pw. św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego”

Beneficjent: Gmina Miasto Ustka

Działanie 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe

Planowany okres realizacji: czerwiec 2016 – wrzesień 2018

Całkowita wartość projektu: 4 337 125,87 zł

Poziom współfinansowania: 85% (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Kwota dofinansowania projektu: 3 686 556,99 zł; w tym dla:

 • Gmina Miasto Ustka (Partner Wiodący) – 3 669 556,99 zł;
 • Słowińska Grupa Rybacka – 17 000,00 zł.

Cele główne: ochrona i wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego Starej Osady Rybackiej w Ustce oraz nadanie obszarowi cech produktu turystycznego.

Cele szczegółowe:

 • poprawa dostępności do obszaru historycznego miasta – ruin kościoła św. Mikołaja i nadanie obszarowi funkcji turystycznej,
 • estetyzacja i podkreślenie walorów kulturowych przestrzeni „Starej Osady Rybackiej” poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
 • stworzenie produktu turystycznego wpisującego się w regionalne sieciowe produkty – Słowiński Szlak Rybacki, „Kraina w Kratę” i ponadregionalny – szlak św. Jakuba,
 • stworzenie oferty kulturalnej promującej walory historyczne i regionalizm, opartej o zasoby dziedzictwa kulturowego miasta.

W/w cele bezpośrednio przełożą się na osiągnięcie celów społeczno-gospodarczych:

 • wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru Starej Osady Rybackiej
 • wzrost ruchu turystycznego poza sezonem letnim, większa liczba turystów korzystających z walorów kulturowych miasta
 • wzrost zatrudnienia w mieście poprzez dywersyfikację oferty turystycznej.

W ramach projektu planowane jest:

1.Ekspozycja archeologiczna ruin i zagospodarowanie terenu zabytkowego kościoła p.w. św. Mikołaja w Ustce zlokalizowanego w parku Jana Pawła II.

 1. prace archeologiczne poprzedzone robotami wykonywanymi metodą bezpośrednią odkrywkową w miejscach największych zagęszczeń anomalii – zmian wykazanych pod powierzchnią badanego terenu podczas przeprowadzonych badań georadarowych,
 2. zabezpieczenie odkrytych fragmentów fundamentów, murów ścian kościoła w formie przeszklonej gabloty – lapidarium (ze szkła bezpiecznego) umieszczonej na cokole z betonu konstrukcyjnego,
 3. nowe zagospodarowanie terenu Parku ( zejście dla osób niepełnosprawnych, chodnik, siedziska, plac przy gablocie, gablota – lapidarium),
 4. odwodnienie wykopu,
 5. montaż elementów małej architektury, wykonanie oświetlenia w poziomie terenu oraz wykonanie na cokole „Światełka do nieba”,
 6. wycinka 3 szt. drzew bezpośrednio kolidujących z planowanym przedsięwzięciem oraz przesadzenie drzew i krzewów (zgodnie z załączoną do KIP inwentaryzacją zieleni).

2. Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne całości obszaru objętego projektem, celem wyeksponowania najważniejszych elementów tej przestrzeni m. in. poprzez:

 1. uporządkowanie architektoniczne głównej ulicy Starej Osady Rybackiej: ul. Marynarki Polskiej poprzez wprowadzenie wyposażenia w elementy małej architektury i dokonanie działań służących odbudowie zieleni,
 2. uporządkowanie dwóch placów przy ul. Czerwonych Kosynierów poprzez wprowadzenie wyposażenia w elementy małej architektury i dokonanie działań służących odbudowie zieleni,
 3. dostosowanie ciągów komunikacyjnych do historycznej architektury Starej Osady Rybackiej dających poczucie integracji miejskiego wnętrza, zachęcających do spacerów, odpoczynku w kawiarnianym ogródku, na ławce, ale także przyczyniających się do zmniejszenia zagrożeń motoryzacyjnych i zagrożeń spowodowanych powodziami na tym terenie. Planuje się wymianę nawierzchni wraz z rewaloryzacją kanalizacji deszczowej i budowę (na 2 ulicach) nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem i budowę stylowego oświetlenia. Ze względu na brak podstawowej infrastruktury planuje się również budowę kanalizacji teletechnicznej. Zakres tych działań będzie zlokalizowany w ciągu ulic: Pomorskiej – długości ok. 207,9m, Perłowej – długości ok. 216,49m, Nadmorskiej – długości ok. 77,63m i Beniowskiego – długości ok. 176,07m
 4. wprowadzenie jednolitego systemu informacji miejskiej, oznakowania „Słowińskiego Szlaku Rybackiego”, obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków, figurujących w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków i Gminnej Ewidencji Zabytków, m.in. poprzez zamontowanie w chodnikach tablic z brązu (w miejsce istniejących płytek chodnikowych za pomocą dybli zostaną zamontowane tablice z brązu), stojących i wiszących tablic informacyjnych przy obiektach,
 5. podniesienie standardu obiektów małej architektury, w dużym stopniu nieestetycznych i nie wkomponowujących się w całość obszaru: billboardy, kosze na odpadki, gazony kwiatowe, ławki,
 6. odbudowa zieleni miejskiej na terenie Starej Osady Rybackiej: uzupełnienie istniejącej zieleni, nowe nasadzenia wieloletnie, nasadzenia sezonowe w elementach ruchomych (np. gazony).

3.Opracowanie koncepcji architektoniczno – kulturowej wpisującej Starą Osadę Rybacką w Słowiński Szlak Rybacki i Krainy w Kratę oraz promocja PRODUKTU:

 1. opracowanie projektu plansz informacyjno-historycznych i miejsc świadczących o charakterze tożsamości lokalnej: port, stara cześć miasta, sieciarnia, dawne wędzarnie ryb, historie związane z połowami m.in. łososia – 10 szt.
 2. opracowanie wzoru odlewów ryb poławianych lokalnie które umieszczone zostaną w chodnikach – 15 szt. Płyty będą umieszczane przy punktach będących w ofercie produktu turystycznego i oferujące lokalne produkty kulinarne np. potrawy z ryb, krówki usteckie itp. Będą tworzyły szlak na terenie Starej Osady Rybackiej i symbolizowały jego początek
 3. promocja produktu turystycznego:
 • przygotowanie opisu atrakcji/produktu, wraz z wykonaniem zdjęć w tym z lotu ptaka,
 • opracowanie karty dla produktu, druk w ilości egzemplarzy (w 2017 roku będzie to po 1000 kart na jedną atrakcje łącznie 16 tys.) i umieszczenie na stojakach zlokalizowanych na terenie Starej Osady Rybackiej,
 • druk mapy szlaku na dany sezon (2017 i 2018) i zamieszczenie na niej atrakcji szlaku, w tym Starą Osadę Rybacką,
 • promocja atrakcji szlaku na stronie www.sgr.org.pl oraz na szlakrybacki.pl, ustka.pl, na stronach gmin SGR, LOT, PROT, w gazetach, mediach społecznościowych, organizacja study tour dla dziennikarzy, prezentacja na konferencjach krajowych,
 • oznakowanie szlaku kodami QR. Pod każdym Fotokodem ukryty będzie link do strony o danym miejscu (docelowo do ustka.pl i www.szlakrybacki.pl), pełnej różnorodnych informacji i ciekawostek w trzech wersjach językowych. Fotokod jest linkiem do dowolnej treści multimedialnej – tekstu, obrazu, dźwięku czy strony internetowej. Poprzez kliknięcie – zeskanowanie Fotokodu, zostaje odczytana ukryta treść powiązaną z realnym obiektem. Naniesione będą na plansze z informacyjno-historyczne bądź zamieszczone niezależnie w wybranych miejscach (w przestrzeni miejskiej).
 • promocja poprzez GEOCATCHING- zabawę w poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS. Ideą przewodnią jest znalezienie ukrytego wcześniej w terenie pojemnika (nazywanego „geocache”) i odnotowanie tego faktu na specjalnej stronie internetowej. Geocaching jest zabawą międzynarodową kierowaną do poszukiwaczy przygód w każdym wieku. Jej uczestnicy utrzymują ze sobą kontakty i organizują cykliczne spotkania. Planuje się zainstalowanie około 10 skrzynek na terenie Starej Osady Rybackiej.

Nowopowstała infrastruktura pozwoli na zwiększenie udostępnienia w/w obszarów o 77 967 odwiedzin na rok dla turystów i mieszkańców. Powyższe efekty sprawią, że pojawi się odpowiedni potencjał do wykorzystania walorów kulturowych miasta oraz stworzone zostaną warunki dla rozwoju turystyki kulturowej, która uzupełni ofertę turystyczną głównie poza sezonem letnim, co w efekcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności miasta. Efekty projektu przyczyniają się w dalszej kolejności do rozwoju gospodarczego. Realizacja przedsięwzięcia będzie wpływać na tworzenie/promocję oferty sieciowych produktów turystycznych. W związku z tym oddziaływanie projektu będzie zwiększać atrakcyjność turystyczną Ustki.