„Rozwój i wzmocnienie Słowińskiego Szlaku Rybackiego poprzez przeprowadzenie warsztatów i wizyty studyjnej dla Partnerów szlaku, rozbudowę oferty o kolejne atrakcje oraz działań badawczo-rozwojowych”.

Beneficjent: Słowińska Grupa Rybacka

Działanie: Realizacja operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność’ objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD.

Planowany okres realizacji: październik 2018-grudzień 2019

Całkowita wartość projektu: 53 120,41 zł

Poziom współfinansowania: 95% (PO Rybactwo i Morze)

Kwota dofinansowania projektu: 50 000,00 zł

Cel główny: Umożliwienie dalszego rozwoju i wzmocnienie tworzonego od 2012 roku Słowińskiego Szlaku Rybackiego poprzez podjęcie odpowiednich działań promocyjnych i rozwojowych zarówno w zakresie wewnętrznego jak i zewnętrznego jego funkcjonowania.

Cel ogólny LSR: Efektywne zarządzanie zasobami i rozwój gospodarczy

Cel szczegółowy LSR: 2.3. Zwiększenie atrakcyjności i różnorodności turystycznej obszaru

Przedsięwzięcie LSR: 2.3.5. Rozwój istniejących szlaków turystycznych związanych z rybactwem.

Działania przewidziane w ramach projektu:

Rodzaj działania Termin działania
Działania promocyjne, w tym materiały drukowane grudzień 2018r. – grudzień 2019r.
Nawiązanie współpracy z podmiotami oferującymi atrakcje wzbogacające dotychczasową ofertę szlaku styczeń – marzec 2019r.
Badanie rynku pod względem możliwości komercjalizacji oferty grudzień 2018 – maj 2019r.
Warsztaty dla partnerów szlaku z zakresu wzmocnienia współpracy, skutecznego współdziałania i współodpowiedzialności za wspólną markę z elementami komunikacji kwiecień 2019r.
Doposażenie Słowińskiego Szlaku Rybackiego styczeń – czerwiec 2019r.
Wizyta studyjna maj 2019r.
Warsztaty dla partnerów szlaku z zakresu komercjalizacji oferty październik 2019r.