„Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego”.

Beneficjent: Słowińska Grupa Rybacka

Działanie: Realizacja operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Planowany okres realizacji: maj-grudzień 2022r.

Całkowita wartość projektu: 297 899,00 zł

Poziom współfinansowania: 95% (PO Rybactwo i Morze)

Kwota dofinansowania projektu: 269 800,00 zł

Cele operacji:

  • propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego,
  • rozwój kapitału społecznego, nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy oraz wymiana informacji i doświadczeń przez Partnerów projektu oraz promocja i rozwój obszarów zależnych od rybactwa (rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego).

Cel ogólny LSR: Atrakcyjne miejsce zamieszkania i pobytu.

Cel szczegółowy LSR: 1.4. Wzmacnianie trójsektorowej współpracy w ramach partnerstwa lokalnego.

Przedsięwzięcie LSR: 1.4.2. Promowanie dziedzictwa rybackiego.

Działania przewidziane w ramach projektu:
Realizacja projektu zakłada rozwój Północnego Szlaku Rybackiego poprzez rozszerzenie działań w ramach Słowińskiego Szlaku Rybackiego. Projekt wpłynie na rozwój szlaku poprzez jego wzmocnienie i doposażenie, a także zwiększy zasięg jego oddziaływania i nową ofertę. W wyniku projektu powstanie Park Rybacki Słowińskiego Szlaku Rybackiego – zostanie stworzona przestrzeń edukacyjno-rekreacyjna (zagospodarowanie części naturalnej w klimacie morskim i uzupełnienie jej o kompleksowo wyposażony obiekt/pawilon, niezbędny do prowadzenia spotkań, warsztatów i wystaw, promocji atrakcji dostępnych na szlaku.

Rodzaj działania Termin działania
Zakup kontenera/pawilonu czerwiec-wrzesień 2022r.
Zagospodarowanie terenu sierpień-październik 2022r.