SŁOWIŃSKA GRUPA RYBACKA

ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista/tka ds. informacji

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • prawo jazdy kat. B oraz własny samochód (dostęp do samochodu) z możliwością wykorzystania do celów służbowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość obsługi komputera (obsługa oprogramowania typu: MS Office oraz Internetu) i obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z otoczeniem kreatywność, dynamika w działaniu,
 • świadomość kosztowa,
 • odpowiedzialność – dyscyplina wewnętrzna,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie związane z ochroną środowiska,
 • doświadczenie we wdrażaniu i/lub rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków UE,
 • znajomość dokumentów programu PO RYBY, PROW i LSR SGR na lata 2014-2020,
 • znajomość innych języków obcych,
 • znajomość obsługi urządzeń informatycznych i komputerowych, dyspozycyjność, odporność na stres,
 • staż pracy minimum 1 rok,
 • doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu,
 • doświadczenie, staż lub praktyka na podobnym stanowisku pracy.

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie sekretariatu Biura SGR,
 • organizowanie i realizacja działań informacyjnych, doradczych i szkoleniowych skierowanych do potencjalnych Wnioskodawców konkursów ogłaszanych w ramach LSR,
 • prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się o pomoc przez potencjalnych Wnioskodawców oraz rozliczaniem operacji przez Beneficjentów  w ramach konkursów ogłaszanych przez SGR
 • nadzór nad zaopatrzeniem w artykuły niezbędne dla funkcjonowania biura,
 • obsługa interesantów oraz potencjalnych wnioskodawców w ramach programu PO RYBY i PROW,
 • obsługa organów SGR,
 • archiwizacja dokumentów SGR,
 • realizacja projektów współpracy,
 • organizacja i udział w projektach realizowanych przez LGD,
 • organizacja i udział w działaniach animacyjnych lokalnej społeczności.

Zakres odpowiedzialności:

 • za powierzone zadania pracownik odpowiada bezpośrednio przed Dyrektorem Biura SGR,
 • rzetelne i terminowe załatwianie spraw związanych z rozprowadzeniem korespondencji,
 • prowadzenie archiwum zgodnie z przepisami,
 • stosowanie procedur i regulaminów obowiązujących w SGR.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, szkolenia, kursy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista/tka ds. informacji” w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej, Przewłoka ul. Ustecka 8 – bezpośrednio w sekretariacie biura SGR bądź drogą pocztową (decyduje data wpływu do Biura SGR) do dnia 15 sierpnia 2016r.

Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej SGR (www.sgr.org.pl) zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.

Zarząd zastrzega sobie prawo nie zwracania ofert i prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.