SŁOWIŃSKA GRUPA RYBACKA

ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista/tka ds. promocji, rekrutacji i rozliczeń

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie,
 • prawo jazdy kat. B oraz własny samochód (dostęp do samochodu) z możliwością wykorzystania do celów służbowych,
 • znajomość narzędzi promocyjnych
 • znajomość obsługi komputera (obsługa oprogramowania typu: MS Office oraz Internetu) i obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z otoczeniem, kreatywność, dynamika w działaniu,
 • świadomość kosztowa,
 • odpowiedzialność – dyscyplina wewnętrzna,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie we wdrażaniu i/lub rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków UE,
 • znajomość języków obcych,
 • znajomość obsługi urządzeń informatycznych i komputerowych,
 • dyspozycyjność, odporność na stres,
 • staż pracy minimum 3 lata,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie dokumentacji SGR dotyczącej OWES, w tym dokumentacji finansowej,
 • bieżący monitoring realizacji działań i wydatkowania środków SGR w ramach OWES, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu,
 • współpraca z partnerami projektu i udział w spotkaniach organizacyjnych związanych z OWES,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami na obszarze działania OWES,
 • organizacja i udział w działaniach animacyjnych lokalnej społeczności związanych z OWES,
 • udzielanie informacji o zakresie oferty OWES,
 • przygotowanie i prowadzenie rekrutacji odbiorców usług świadczonych przez OWES,
 • aktualizowanie strony www,
 • opracowanie i przygotowanie planu promocji OWES oraz dokumentowanie działań promocyjnych ośrodka,
 • promowanie działań OWES, w tym przygotowywanie narzędzi promocyjnych takich jak newsletter, mailing, itp.
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z mediami,
 • stworzenie planu ewaluacji w zakresie wykonywanych działań,
 • przygotowywanie dokumentacji księgowej projektu zgodnie z przewidzianymi procedurami,
 • sporządzanie wniosków o płatność SGR oraz sprawozdań zgodnie z przewidzianymi w projekcie procedurami/zasadami/wytycznymi,
 • przygotowywanie zestawień, sprawozdań finansowych i aktualizowanie harmonogramu płatności,
 • pomoc w planowaniu i składaniu zapotrzebowania na środki finansowe dot. projektu,
 • archiwizacja dokumentów dotyczących OWES,
 • samokształcenie w zakresie ekonomii społecznej,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

Zakres odpowiedzialności:

 • za powierzone zadania pracownik odpowiada bezpośrednio przed Dyrektorem Biura SGR,
 • stosowanie procedur i regulaminów obowiązujących w SGR.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, szkolenia, kursy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista/tka ds. promocji, rekrutacji i rozliczeń” w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej, Przewłoka ul. Ustecka 8 – bezpośrednio w sekretariacie biura SGR bądź drogą pocztową (decyduje data wpływu do Biura SGR) do dnia 10 października 2016r.

Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej SGR (www.sgr.org.pl) zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.

Zarząd zastrzega sobie prawo nie zwracania ofert i prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.