SŁOWIŃSKA GRUPA RYBACKA
ogłasza konkurs na stanowisko:

Animator/ka na 3/4 etatu

w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych
 • umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji między różnymi osobami
  i podmiotami
 • umiejętność facylitowania procesów grupowych
 • umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań
 • znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych w powiecie słupskim
 • znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • umiejętność przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój organizacji oraz rozwój idei ekonomii społecznej
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z otoczeniem kreatywność, dynamika w działaniu
 • znajomość obsługi komputera (obsługa oprogramowania typu: MS Office oraz Internetu)
  i obsługi urządzeń biurowych
 • prawo jazdy kat. B oraz własny samochód (dostęp do samochodu) z możliwością wykorzystania do celów służbowych.

Wymagania pożądane:

 • ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami
 • doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym
 • osiągnięcia w zakresie budowania partnerstw lokalnych
 • osiągnięcia w zakresie tworzenia lokalnych/regionalnych strategii rozwoju
 • dodatkowe wykształcenie (np. studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe)

Zakres wykonywanych zadań:

 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska
 • inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze
 • inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PES i PS
 • wymianę informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES
 • ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk
 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych
 • inicjowanie powstawania grup inicjatywnych
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej
 • budowanie lokalnych koalicji
 • moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku
 • stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.

Zakres odpowiedzialności:

 • za powierzone zadania pracownik odpowiada bezpośrednio przed Dyrektorem Biura SGR,
 • stosowanie procedur i regulaminów obowiązujących w SGR.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, szkolenia, kursy
 • referencje
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Animator/ka” w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej, Przewłoka ul. Ustecka 8 – bezpośrednio w sekretariacie biura SGR bądź drogą pocztową (decyduje data wpływu do Biura SGR) do dnia 20 marca 2017r.

Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej SGR (www.sgr.org.pl) zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.

Zarząd zastrzega sobie prawo nie zwracania ofert i prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.