Projekt pn. „Postaw na pracę III” realizowany jest we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Ustce. Realizatorem zadania jest również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Wartość projektu: 927 562,85 zł

Dofinansowanie:  881 184,71zł

Wkład własny:      46 378,14 zł

 

Cel:

Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Okres realizacji:

VI.2018r. – XII.2020r.

 

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu zgodnie z założeniami zostaną objęte osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub bierne zawodowo, korzystające lub kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne i/lub korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Ustka, powiat słupski, woj. pomorskie, spełniające warunki z art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

 1. osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności
 2. osoby uzależnione od alkoholu,
 3. osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 4. osoby chore psychicznie,
 5. osoby długotrwale bezrobotne,
 6. osoby zwolnione z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem,
 7. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
 8. osoby niepełnosprawne.

Działania:

Wsparcie merytoryczne dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:

 1. Objęcie wszystkich uczestników kontraktami socjalnymi
 2. Opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji
 3. Reintegracja społeczno-zawodowa w CIS – opracowanie i realizacja Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) – reintegrację społeczną (wg potrzeb UP) i zawodową (w warsztacie: prac twórczych, remontowo-budowlanym, porządkowym i utrzymania terenów zielonych, opiekuńczym, warsztat u pracodawcy-PES) przez 9 m-cy w CIS i 3 m-ce u pracodawcy, warsztat u pracodawcy – 12 m-cy
 4. moduł integracja i edukacja, w tym m.in. działania związane z wolontariatem.

Uczestnikom/czkom Projektu, w trakcie uczestnictwa w CIS zapewnia się, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym: badanie MP, szkolenie bhp, posiłek/produkty żywnościowe, świadczenie integracyjne.

Rezultaty: 

W efekcie oddziaływania projektu zakłada się, że efektywność społeczna osiągnięta zostanie na poziomie:

 1. co najmniej 34% – w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 2. co najmniej 34% – w odniesieniu do osób w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie.

W efekcie oddziaływania projektu zakłada się, że efektywność zatrudnieniowa osiągnięta zostanie na poziomie:

 1. co najmniej 25% – w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie,
 2. co najmniej 12% – w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie.

Dobór instrumentów aktywnej integracji spowoduje, że udział w projekcie będzie dla uczestników/czek szansą na zmianę swojej sytuacji życiowej, zwiększą się ich kompetencje społeczne, podniosą kwalifikacje.

 

Więcej o projekcie na stronie:

http://cis.ustka.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=187&Itemid=345