Osoby i podmioty, których operacje zostały wybrane do dofinansowania w ramach naborów wniosków na:

  • budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej
    i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności

oraz

  • rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze

mogą rozpocząć procedurę związaną z wyborem dostawców usług i towarów zakupionych w ramach realizacji ich projektów.

Przypominamy, że zasada zachowania konkurencyjnego trybu wyboru ofert obowiązuje nie tylko podmioty publiczne, ale również osoby prywatne (przedsiębiorców), którzy w swoich projektach założyli zakup towarów i usług na kwotę przekraczającą 20 tyś. zł netto (jest to koszt zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym wniosku o przyznanie pomocy).

W ww. przypadkach wnioskodawcy są zobowiązani do prowadzenia procedury przetargowej przy użyciu portalu internetowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który znajduje się na stronie: www.portalogloszen.arimr.gov.pl.

Pod wskazanym adresem zamieszczona jest również instrukcja korzystania z portalu oraz dokumentacja legislacyjna związana z realizacją konkurencyjnego trybu wyboru ofert.

Jednocześnie przypominamy, że osoby, które otrzymały dofinansowanie nie mogą nabywać towarów i usług związanych z projektami przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Pomorskiego, a jedynie prowadzić opisaną procedurę w celu wyboru przyszłych dostawców.