„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim”

Beneficjent: Centrum Inicjatyw Obywatelskich

Działanie 06.03. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Ekonomia społeczna

Planowany okres realizacji: listopad 2016 – grudzień 2021

Całkowita wartość projektu: 12 580 920,00 zł

Poziom współfinansowania: 85% (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Kwota dofinansowania projektu: 11 377 782,00 zł; w tym dla:

  • Centrum Inicjatyw Obywatelskich (Partner Wiodący) – 8 652 594,98 zł;
  • Słowińska Grupa Rybacka – 1 329 113,79 zł;
  • Partnerstwo Dorzecze Słupi – 1 396 073,23 zł.

Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020:

  • zwiększone zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej.

Opis projektu:

Projekt realizowany w okresie od 1.11.2016 – 07.12.2021 roku w zakresie prowadzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. Projekt realizowany w partnerstwie: Wnioskodawca Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Partnerzy Słowińska Grupa Rybacka w Ustce i Partnerstwo Dorzecze Słupi. Celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej, wzmocnienie jego potencjału oraz zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w subregionie słupskim w okresie 60 miesięcy. Cel zostanie osiągnięty poprzez wsparcie (w tym finansowe) w zakresie powstawania PES/PS i tworzenia miejsc pracy oraz zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia istniejącym podmiotom w celu zwiększenia ich konkurencyjności i funkcjonowania na rynku w ciągu 60 miesięcy. Osiągnięte zostanie to poprzez następujące działania zaproponowane w projekcie:

  1. animacja środowisk lokalnych w celu kreowania postaw kompetentnych liderów lokalnych zdolnych do pracy na rzecz sektora ekonomii społecznej
  2. inkubacja, w tym szkolenia, doradztwo, usługi, dotacje i wsparcie pomostowe dla osób i podmiotów zainteresowanych utworzeniem PS
  3. doradztwo biznesowe, szkolenia i działania informacyjne skierowane do istniejących PS/PES

Zdiagnozowany problem dotyczący rozproszenia, braku koordynacji i słabej jakości dotychczasowego wsparcia dla rozwoju ekonomii społecznej zostanie rozwiązany poprzez zapewnienie realizacji działań o wysokiej jakości usług. Będą one zgodne ze standardami OWES, partnerstwo będzie działało w oparciu o uzyskaną akredytację, a usługi realizowane zgodnie z opracowanymi standardami przez Komitet Akredytacyjny przy MRPiPS.