Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji:

Strategia powstanie w procesie oddolnego podejścia bazującego na lokalnym potencjale społecznym. Praca nad dokumentem obejmie działania, których zasadniczym celem jest zaangażowanie lokalnej społeczności do współpracy i zachęcenie jej do wyrażania opinii służących realnemu odzwierciedleniu sytuacji na terenie SGR oraz dostosowaniu zapisów do faktycznych potrzeb obszaru. W każdym etapie wykorzystano różne metody partycypacji z uwzględnieniem grup docelowych kluczowych dla jej realizacji. Należy nadmienić, że społeczność lokalna obejmuje reprezentantów wszystkich sektorów, w tym mieszkańców, a także potencjalnych beneficjentów i co istotne – odbiorców nieoczywistych, w tym grupy zidentyfikowane jako defaworyzowane. LSR będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szczegółowy opis procesu przygotowania LSR: