Słowińska Grupa Rybacka ogłasza konsultacje kryteriów wyboru w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej oraz Funduszy Europejskich dla Pomorza, które są realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2023 – 2027.

Termin: od 21 maja 2024r. do 6 czerwca 2024r.

Forma: ogłoszenie na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: sgr.org.pl, informacja mailowa do osób z bazy kontaktów SGR.

Sposób udziału w konsultacjach:

Udział w konsultacjach można wziąć poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i:

– przesłanie go mailowo do Biura SGR na adres: biuro@sgr.org.pl,

– dostarczenie go do siedziby SGR osobiście lub pocztą (pod uwagę będą brane wyłącznie ankiety, które do 6 czerwca 2024r. wpłyną do Biura SGR) po adres: ul. Ustecka 8 w Przewłoka, 76-270 Ustka.

Po konsultacjach na naszej stronie internetowej: ww.sgr.org.pl ukaże się raport z konsultacji, a ich wyniki zostaną przedłożone pod obrady organu SGR zgodnie z obowiązującym statutem. 

Przypominamy, że kryteria zostały ustalone i zaakceptowane przez lokalną społeczność w toku tworzenia Strategii. Obecne konsultacje dotyczą jedynie wybranych kryteriów, co do których zaszło uzasadnienie zmiany.

Załączniki:

– nr 1: Wykaz zmian w kryteriach wraz z uzasadnieniem,

– nr 2: Formularz konsultacyjny