Zapraszamy członków Słowińskiej Grupy Rybackiej na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które poprowadzone zostanie według poniższego porządku.

Szanowni Państwo,

zawiadamiamy, że w dniu 8 lutego 2019r. (piątek) o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta w Ustce przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w sali 101 odbędzie się Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Proponowany porządek spotkania:

 1. Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju poddanych konsultacjom społecznym i wyników konsultacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych i zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 8. Przedstawienie zmian w Księdze Procedur i Kryteriów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Księdze Procedur i Kryteriów.
 10. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia www.sgr.org.pl od dnia  4 lutego 2019r.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka z 31 marca 2017r. w przypadku  braku kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków SGR o godz. 10:00 wyznacza się drugi termin Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków SGR na ten sam dzień na godz. 10:15.

Jednocześnie informujemy, że w oparciu o §13 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka z 31 marca 2017r., rozpoczynając od następnego zebrania, powiadomienia o Walnych Zebraniach Członków przekazywane będą pocztą elektroniczną na adres wpisany do deklaracji członkowskich. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uaktualnienie Państwa danych dotyczących kontaktowych adresów e-mail:

 • poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres: biuro@sgr.org.pl,
 • osobiście lub listownie na adres: Biuro SGR, ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka,
 • telefonicznie, pod nr 516 559 181, lub
 • podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania (8 lutego 2019r.) u pracownika odpowiedzialnego za listę obecności i mandaty.