Data publikacji ogłoszenia: 4 maja 2017r.

Ogłoszenie nr 01/2017/R

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020

 

 Termin składania wniosków: 18 maja 2017r. –  6 czerwca 2017r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej; ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka; od poniedziałku do piątku; w godzinach 7.30 – 15.30.

 Zakres tematyczny: Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa, który mieści się wzakresie, o którym mowa w § 5 pkt 1. lit. a Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 6 września 2016r.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 3 000 000,00 PLN, w tym wartość wkładu EFMR wynosi: 2 250 000,00 PLN

Maksymalny limit pomocy na operację: Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 PLN

 Intensywność wsparcia: Do 50% kosztów kwalifikowalnych.

 Forma wsparcia: Refundacja.

Tryb składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu wersji papierowej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza:

 • złożenie wniosku osobiście przez wnioskodawcę,
 • złożenie wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy,
 • złożenie wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze
 4. Spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naborów:

Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, tj., jest: osoba fizyczna, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego), jeżeli:

 • prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSR:
 • w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 652), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, lub
 • jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub
 • jest armatorem statku rybackiego:
 • o polskiej przynależności,
 • zarejestrowanego w rejestrze statków rybackich,
 • na który została wydana licencja połowowa i specjalne zezwolenie, które nie została zawieszone albo cofnięte,
 • którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub
 • prowadzi działalność w zakresie: przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury, lub
 • jest pracownikiem ww. podmiotów zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub wykonuje dla nich prace na podstawie umów zlecenia przez okres dłuższy niż rok przed złożeniem wniosku o dofinansowani

5. Złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z „Listą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji” stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,

6. Zgodność operacji z LSR.

7. Uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru, aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania, tj. 12 pkt. (40% punktów).

Informacja o udostępnieniu dokumentacji związanej z ubieganiem się o pomoc:

Dokumenty w postaci:

 • Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 • wzoru wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
 • wzoru umowy o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • wzoru wniosku o płatność wraz załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
 • listy wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie  warunków  udzielenia  wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji,
 • kryteriów zgodności operacji z LSR i kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium,
 • procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej zawartych w Księdze Procedur i Kryteriów SGR

dostępne są na stronie internetowej oraz biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce w gminie Ustka.

Załączniki:

 1. Kryteria zgodności operacji z LSR i kryteria wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji: 
 3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru: 

Informacje nt. naboru wniosków udzielane są w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Pytania należy kierować na adres e-mail:biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie: 593 070 757.

 

Dokumenty aplikacyjne:

 1. Wniosek o dofinansowanie: 
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie: 
 3. Biznesplan: