Ogłoszenie nr 01/2018/G z dnia 6 lutego 2018r.

 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej

ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków:

 28 lutego 2018r.- 31 marca 2018r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej; ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka;

od poniedziałku do piątku; w godzinach 7:30 – 15:30.

Zakres tematyczny:

Popularyzacja dziedzictwa lokalnego zgodny z zakresem, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 5. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. z późn. zm.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi:  60 000,00 PLN

Maksymalny limit pomocy na operację:

Wnioskowana kwota pomocy na jedno zadanie grantowe nie może przekroczyć  6 000,00 PLN.

Intensywność wsparcia

Do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Forma wsparcia:

Prefinansowanie.

Tryb składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu wersji papierowej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza:

–     złożenie wniosku osobiście przez wnioskodawcę,

–     złożenie wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy,

–     złożenie wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy.

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
  3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
  4. Spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
  5. Wnioskodawca jest organizacją pozarządową w rozumieniu zawiera art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) z późn. zm.,
  6. zadanie grantowe polega na organizacji imprez i wydarzeń związanych z dziedzictwem lokalnym, organizacji imprez promujących obszar pod kątem jego historii, kultury lub jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców.
  7. Zgodność wniosków o powierzenie grantu z LSR.
  8. Uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru, aby wniosek o powierzenie grantu mógł zostać wybrany do finansowania, tj. 10 pkt. (40% punktów).

Informacja o udostępnieniu dokumentacji związanej z ubieganiem się o pomoc:

Dokumenty w postaci:

–     Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej,

–     wzoru wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami,

–     wzoru umowy o przyznanie powierzenie grantu wraz z załącznikami,

–     wzoru wniosku o rozliczenie grantu wraz załącznikami,

–     wzoru wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy składanego przez LGD,

–     wzoru umowy o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego między LGD a IP,

–     wzoru wniosku o płatność rozliczającego projekt grantowy składanego przez LGD,

–     listy wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie  warunków  powierzenia grantów oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru wniosków o powierzenie grantu,

–     kryteriów zgodności operacji z LSR i kryteriów wyboru wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium,

–     procedur oceny i wyboru zadań grantowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej zawartych w Księdze Procedur i Kryteriów SGR

dostępne są na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl oraz w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce w gminie Ustka.

Załączniki:

Kryteria oceny wstępnej, zgodności wniosków o powierzenie grantów z LSR, kryteria ustalania kwoty wsparcia i kryteria wyboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru wniosków o powierzenie grantu.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków powierzenia grantów oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru wniosków o powierzenie grantu.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru.

Dokumenty:

Informacje udzielane są w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie: 516 559 181.

 

W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z powierzeniem grantu (nabór 1/2018/G) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

1. lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków:

2. Pozostałe dokumenty: