Data publikacji ogłoszenia: 23 marca 2018 r.

Ogłoszenie nr 6/2018

z dnia 23 marca 2018r.

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków:

9 kwietnia 2018r. – 26 kwietnia 2018r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej; ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka;

od poniedziałku do piątku; w godzinach 7.30 – 15.30.

Zakres tematyczny:

Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze, który mieści się w zakresie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c. Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 1 539 522,00 PLN

Maksymalny limit pomocy na operację:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 128 293,50 PLN

Intensywność wsparcia

Do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Forma wsparcia:

Refundacja

Tryb składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu wersji papierowej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza:

 • złożenie wniosku osobiście przez wnioskodawcę,
 • złożenie wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy,
 • złożenie wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy.

Rodzaj beneficjenta

Podmiot spełniający wszystkie wymogi w zakresie rozwijania działalności gospodarczej na obszarze zgodnie z § 2 ust.1 pkt 2 lit. c. Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze
 4. Spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naborów:
 1. wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia nie przekracza 128 293,50zł.
 2. Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 3. Uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru, aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania, tj. 12,40 pkt. (40% punktów).

Informacja o udostepnieniu dokumentacji związanej z ubieganiem się o pomoc:

Dokumenty w postaci:

 • Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 • Księgi Procedur i Kryteriów Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 • wzoru wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
 • wzoru umowy o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • wzoru wniosku o płatność wraz załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,

dostępne są na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: http://sgr.org.pl/dotacje/dokumenty/ oraz w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce w gminie Ustka.

Dokumenty w postaci kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, kryteriów ustalenia kwoty wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji wraz z podaniem min. liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji do dofinansowania, znajdują się na stronie www.sgr.org.pl pod niniejszym ogłoszeniem o naborze (załącznik nr 1).

Załączniki:

 1. Kryteria zgodności operacji z LSR i kryteria wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających  spełnienie  warunków  udzielenia  wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, w tym zgodności
  z PROW i kryteriów wyboru operacji.
 3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru.
 4. Oświadczenia wnioskodawcy.

 

Informacje udzielane są w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie: 516 559 181.

Załączniki:

1. Kryteria zgodności operacji z LSR i kryteria wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

2. Lista wymaganych dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udzielenia  wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z PROW i kryteriów wyboru operacji:

3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru:

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na informowanie o naborze wniosków drogą elektroniczną

5. Wniosek o przyznanie pomocy:

6. Instrukcja wypełniania wniosku:

7. Biznesplan:

8. Instrukcja wypełniania biznesplanu:

9. Tabela finansowa do biznesplanu:

10. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa:

11. Instrukcja wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa:

12. Wzór umowy i przyznanie pomocy:

13. Wzór załącznika nr 1 do umowy – zestawienie rzeczowo – finansowe:

14. Wzór załącznika nr 2 do umowy – wykaz działek:

15. Załącznik nr 3 do umowy – kary administracyjne:

16. Załącznik nr 3a do umowy – kary administracyjne:

17.   Wniosek o płatność:

18. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność:

19. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu:

20. Instrukcja wypełniania sprawozdania z biznesplanu:

 

LISTA WNIOSKODAWCÓW WEZWANYCH DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ LUB UZUPEŁNIEŃ: