Ogłoszenie nr 02/2016

 Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
17 stycznia 2017r. – 28 lutego 2017r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej; ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka;
od poniedziałku do piątku; w godzinach 7.30 – 15.30.

Zakres tematyczny:
Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze, który mieści się w zakresie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c. Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:
Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 2 500 000,00 PLN

Maksymalny limit pomocy na operację:
Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 PLN
Intensywność wsparcia
Do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Forma wsparcia:
Refundacja

Tryb składania wniosków:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu wersji papierowej.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza:

 • złożenie wniosku osobiście przez wnioskodawcę,
 • złożenie wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy,
 • złożenie wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze
 4. Spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naborów:

Podmiot ubiegający się o wsparcie spełnia warunki ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w § 2 ust. 1 p. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z „Listą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z PROW i kryteriów wyboru operacji” stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,

 1. Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 2. Uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru, aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania, tj. 13 pkt. (40% punktów).
  Informacja o udostępnieniu dokumentacji związanej z ubieganiem się o pomoc:

Dokumenty w postaci:

 • Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 • wzoru wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
 • wzoru umowy o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • wzoru wniosku o płatność wraz załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
 • listy wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia  wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z PROW i kryteriów wyboru operacji,
 • kryteriów zgodności operacji z LSR i kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium,
 • procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej
  dostępne są na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: http://sgr.org.pl/Dotacje-na-lata-2014-2020/Lokalna-Strategia-Rozwoju-2014-2020 oraz w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce w gminie Ustka.

Załączniki:

 1. Kryteria zgodności operacji z LSR i kryteria wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
 2. Lista wymaganych dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udzielenia  wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, w tym zgodności
  z PROW i kryteriów wyboru operacji:
 3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru:
 4. Wniosek o przyznanie pomocy:
 5. Instrukcja wypełniania wniosku:
 6. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa:
 7. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa:
 8. Biznesplan:
 9. Instrukcja wypełniania biznesplanu:

Informacje udzielane są w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie: +48 516 559 181.