Ogłoszenie nr 8/2020/R

z dnia 14 sierpnia 2020r.

 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020

Termin składania wniosków:

1 września 2020r. – 23 września 2020r., do godz. 15:30

Miejsce składania wniosków:

Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej; ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka;

od poniedziałku do piątku; w godzinach 7.30 – 15.30.

Zakres tematyczny:

Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru, który mieści się w  zakresie ujętym w §5. pkt. 1. lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 444 817,00 PLN, w tym wartość wkładu EFMR wynosi: 378 094,45 PLN.

Maksymalny limit pomocy na operację:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 222 408,50 PLN.

Intensywność wsparcia:

 1. do 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji związanych z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 508/2014, tj. operacji, których wnioskodawcą jest podmiot prowadzący połowy przy użyciu statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 12 metrów i niekorzystającego z rybackich narzędzi ciągnionych, wyszczególnionych w tabeli 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004;
 2. do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.

Forma wsparcia:

Refundacja.

Tryb składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu wersji papierowej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza:

 • złożenie wniosku osobiście przez wnioskodawcę,
 • złożenie wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy,
 • złożenie wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy.

Warunki udzielenia wsparcia:

1.Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

4. Spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naborów:

 • wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia nie przekracza 222 408,50 zł,
 • Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą lub statutową, tj. posiada siedzibę lub oddział lub posiada miejsce zameldowania na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, w którym mieszczą się: Gmina i Miasto Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Smołdzino i Gmina Ustka.

5. Złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z „Listą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji” stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.

6. Zgodność operacji z LSR.

7. Uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru, aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania, tj. 11,6 pkt. (40% punktów).

Informacja o udostępnieniu dokumentacji związanej z ubieganiem się o pomoc:

Dokumenty w postaci:

 • Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 • wzoru wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
 • wzoru umowy o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • wzoru wniosku o płatność wraz załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
 • listy wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków  udzielenia  wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji,
 • kryteriów zgodności operacji z LSR i kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium,
 • procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej zawartych w Księdze Procedur i Kryteriów SGR

dostępne są na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl oraz w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce w gminie Ustka.

Informacje udzielane są w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie: 516 559 181.

 

Załączniki:

Kryteria zgodności operacji z LSR i kryteria wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru.

Dokumenty dla Beneficjenta: