Opublikowano: 17 października 2022r.

Ogłoszenie nr 22/2022/R

z dnia 17 października 2022r. 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020.

 

 

Termin składania wniosków:

31 października 2022r. – 22 listopada 2022r., do godz. 15:30

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej; ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka;

od poniedziałku do piątku; w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Zakres tematyczny:

Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa, który mieści się w zakresie,
o którym mowa w § 5 pkt 1. lit. a Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 6 września 2016r.

 

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 434 539,76 euro, co przy indykatywnym kursie w wysokości 4,00 PLN wynosi 1 738 159,02 PLN,

w tym wartość wkładu EFMR wynosi: 369 358,79 euro, co przy indykatywnym kursie w wysokości 4,00 PLN wynosi 1 477 435,167 PLN.

Maksymalny limit pomocy na operację:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć:

 • 400 000,00 zł na jednego beneficjenta – w przypadku wnioskodawcy uprawnionego do rybactwa wskazanego w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r.,
 • 300 000,00zł na jednego beneficjenta – w przypadku innych podmiotów.

Intensywność wsparcia:

 1. do 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji związanych z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 508/2014, tj. operacji, których wnioskodawcą jest podmiot prowadzący połowy przy użyciu statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 12 metrów i niekorzystającego z rybackich narzędzi ciągnionych, wyszczególnionych w tabeli 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004;
 2. do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.

 Forma wsparcia:

Refundacja.

Tryb składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu wersji papierowej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza:

 • złożenie wniosku osobiście przez wnioskodawcę,
 • złożenie wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy,
 • złożenie wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 4. Spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naborów:
  1. Wnioskodawca jest osobą, dla której źródłem dochodów jest działalność związana z rybactwem, tj. spełnia ona min. 1 warunek:
 • prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSR:
 • w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 652), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, lub
 • jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub
 • prowadzi działalność w zakresie:
 • przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub
 • związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub
 • jest armatorem statku rybackiego:
 • polskiej przynależności,
 • zarejestrowanego w rejestrze statków rybackich,
 • na który została wydana licencja połowowa i specjalne zezwolenie, które nie została zawieszone albo cofnięte,
 • którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub
 • jest pracownikiem ww. podmiotów zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub wykonuje dla nich prace na podstawie umów zlecenia przez okres dłuższy niż rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez ww. podmioty.
 • 2. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą lub posiada miejsce zameldowania na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, w którym mieszczą się: Gmina i Miasto Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Smołdzino i Gmina Ustka.
 1. Złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z „Listą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji” stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 2. Zgodność operacji z LSR.
 3. Uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru, aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania, tj. 10,8 pkt. (40% punktów).

Informacja o udostępnieniu dokumentacji związanej z ubieganiem się o pomoc:

Dokumenty w postaci:

 • Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 • wzoru wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
 • wzoru umowy o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • wzoru wniosku o płatność wraz załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
 • listy wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków  udzielenia  wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji,
 • kryteriów zgodności operacji z LSR i kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium,
 • procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej zawartych w Księdze Procedur i Kryteriów SGR

dostępne są na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl oraz w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce w gminie Ustka.

Załączniki:

 1. Kryteria zgodności operacji z LSR i kryteria wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.      
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji.                                                                    
 3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru.                                                      

 

Informacje udzielane są w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie: 593 070 757.

Załączniki: