Data publikacji: 17 marca 2023r.

Ogłoszenie nr 2/2023/OW

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej informuje o zamiarze realizacji projektu własnego w ramach PROW 2014-2020.

 

Zakres tematyczny operacji:

Edukacyjne parki ekologiczne – zgodnie z Księgą Procedur i Kryteriów: stworzenie punktu edukacyjnego wyposażonego w narzędzia związane z ekologią oraz posiadającego ofertę edukacyjną w zakresie ekologii

w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Wysokość środków na realizację operacji

32 608,70 euro, co przy indykatywnym kursie 4 PLN/euro wynosi: 130 434,80 zł. Limit wsparcia wynosi 98% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji należy składać:

 • w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1,
 • w terminie do 17.04.2023r.,
 • bezpośrednio w biurze SGR:

Słowińska Grupa Rybacka

Przewłoka ul. Ustecka 8

76-270 Ustka

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Informacja o kryteriach weryfikacji podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji

 • Czy podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest podmiotem kwalifikującym się do przyznania pomocy zgodnie z zapisami przedsięwzięcia określonymi w LSR? (Odpowiedź jest udzielana na podstawie weryfikacji dokumentów stanowiących załącznik do zgłoszenia określających statut podmiotu)

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej przedsięwzięcie skierowane jest do organizacji pozarządowych (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

 • Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia – Wnioskodawca spełnia warunki I – V zawarte w Karcie weryfikacji zgodności operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj.:
 • Wnioskodawcą jest osoba prawna:
 • Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (nie dotyczy gmin, których obszar wiejski jest objęty LSR, w ramach której zamierza realizować operację, lecz siedziba znajduje się poza obszarem objętym LSR, a także nie dotyczy powiatów, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia powyższy warunek dotyczący gmin),
 • Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo;
 • Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną:
 • Siedziba / oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:

 • umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o przyznanie pomocy – kopia,
 • zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy – oryginał lub kopia
 • dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e): zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub siedziby oddziału na obszarze wiejskim objętym LSR przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – oryginał lub kopia

Informacja o udostępnieniu dokumentacji związanej ze zgłoszeniem zamiaru realizacji operacji własnych

Dokumenty w postaci:

 • Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 • Księgi Procedur i Kryteriów Słowińskiej Grupy Rybackiej

dostępne są na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl oraz w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce w gminie Ustka.

Informacja o kryteriach wyboru operacji własnej wraz z podaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji – kryteria oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru

Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 21 pkt., minimalna liczba punktów niezbędna do uznania operacji za wybraną do dofinansowania: 40%, tj.: 8,40 pkt.

Kryterium podstawowe: Jednym z tematów poruszanych w ramach działań edukacyjnych ujętych we wniosku będzie(…)

Kryterium pomocnicze: Operacja jest innowacyjna w skali(…)

Kryterium
Jednym z tematów poruszanych w ramach działań edukacyjnych ujętych we wniosku będzie:

ü wykorzystanie rozwiązań ekologicznych w rozwoju gospodarczym obszaru oraz życiu codziennym – 0 lub 2 pkt.,

ü wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych w rybactwie –  0 lub 2 pkt.

Punkty mogą się sumować. 

Działania edukacyjne oznaczają elementy oferty edukacyjnej oferowanej w ramach tworzonego punktu (np. szkolenia, spotkania, materiały, wykłady, itp.).

Rozwiązania ekologiczne oznaczają sposoby ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko wywołanego działalnością człowieka związaną z rozwojem gospodarczym, a więc prowadzonymi przez niego: produkcją, sprzedażą lub usługami oraz jego życiem codziennym, a więc prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Sposób weryfikacji: na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.

Operacja jest innowacyjna w skali:

– obszaru SGR – 6 pkt.

– gminy – 4 pkt.

– mniejszej niż gmina – 0 pkt.,

przy czym innowacyjność oznacza wykorzystanie urządzeń, narzędzi lub technologii związanych z ekologią, które nie były dotąd wykorzystane we wskazanych obszarach i których zakup lub wdrożenie wykorzystują łącznie min. 25% kosztów kwalifikowalnych operacji

Sposób weryfikacji: na podstawie zapisów w budżecie operacji.

Operacja zawiera element cyfrowy umożliwiający dostęp do informacji – 0 lub 3 pkt.

Sposób weryfikacji: zapisy we wniosku o dofinansowanie.

W tworzenie infrastruktury lub oferty edukacyjnej parku ekologicznego zaangażowani zostaną specjaliści z zakresu ochrony środowiska, innowacji ekologicznych lub edukacji – 0 lub 3 pkt.

Sposób weryfikacji: zapisy we wniosku o dofinansowanie.

Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności nowego, modernizowanego lub wyposażonego punktu edukacyjnego dla potrzeb osób defaworyzowanych – seniorów i osób niepełnosprawnych – 0 albo 3 pkt.

Zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności dla potrzeb osób defaworyzowanych – seniorów i osób niepełnosprawnych oznacza m.in.:

ü zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do obiektu oraz pełne korzystanie z niego, np. wykonanie pochylni, podjazdów, dostosowanie toalet, itp.,

ü zastosowanie rozwiązań służących bezpieczeństwu osób niepełnosprawnych i seniorów m.in. montaż barierek i oparć w miejscach, w których istnieje zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,

ü zakup wyposażenia lub jego elementów, w tym małej infrastruktury, gwarantujących osobom starszym komfort w korzystaniu z obiektów i ich otoczenia, np.: podłokietników, regulowanych siedzisk, ławek,

ü wyposażenie obiektu w sprzęt uławiający osobom starszym odbiór przekazywanych treści, np. odpowiednie nagłośnienie, wielkość ekranów, urządzenia do indywidualnego użytku cechujące się wysoką jakością obrazu lub dźwięku o wadze i gabarytach dostosowanych do możliwości fizycznych seniorów, itp.,

ü sprzęt i wyposażenie przystosowane do potrzeb osób posiadających określoną niepełnosprawność, np. komputery dla osób niewidomych, sprzęt sportowy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, itp.

Sposób weryfikacji: na podstawie zapisów w budżecie lub, jeżeli wnioskodawca posiada własne zasoby spełniające ww. warunki, które włączy w projekt – na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.

Operacja realizowana jest w miejscowości poniżej 5000  mieszkańców – 0 albo 2 pkt.

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej.

Informacje udzielane są w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30. Pytania można kierować również na adres e-mail: biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie: 516 559 181.