Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

dotyczących zmiany wskaźnika rezultatu w Lokalnej Strategii Rozwoju SGR

z dnia 3 grudnia 2018r.

 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej zaprasza członków lokalnych społeczności gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w kryteriach wyboru w Księdze Procedur i Kryteriów SGR oraz wskaźników w Lokalnej Strategii Rozwoju SGR.

Wskaźniki służą pomiarom efektywności realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju SGR i są zbieżne z kryteriami oceny wniosków. Wskaźniki znajdują się w treści Lokalnej Strategii Rozwoju SGR.

  1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest zmiana wskaźnika rezultatu odnoszącego się do przedsięwzięcia 2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką.

Szczegółowe informacje o zmianie wskaźnika oraz uzasadnienie jej wprowadzenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia konsultacji i zostały załączone do niniejszego ogłoszenia.

  1. Termin konsultacji: od 3 grudnia 2018r. do 13 grudnia 2018r.
  2. Zasięg konsultacji: konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka.
  3. Forma konsultacji:

Konsultacje prowadzone są w formie:

  1. e-konsultacji,
  2. ankietowanie

Uwagi można składać:

a) w formie papierowej osobiście w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie formularza na wskazany wyżej adres,

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sgr.org.pl.

5. Wyniki konsultacji

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej sporządzi raport obejmujący ich wyniki, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl. Przyjęcie wyników konsultacji należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej, które podejmie w tym zakresie stosowną uchwałę.

  1. Załączniki:

Uzasadnienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Wyciąg z Lokalnej Strategii Rozwoju SGR z naniesionymi zmianami.

Formularza ankietowy, za pomocą którego należy składać uwagi w ramach konsultacji

Raport z konsultacji społecznych