Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej na lata 2014-2020

z dnia 1 marca 2017r. 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej zaprasza członków lokalnych społeczności gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej na lata 2014-2020.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument, którego celem jest określenie warunków rozwoju obszaru ww. samorządów w sferze społecznej i gospodarczej m.in. poprzez dystrybucję środków na przedsięwzięcia realizowane przez jego mieszkańców, działające na jego terenie jednostki publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze.

1.   Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji są zmiany w treści Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dotyczące:

  1. oddzielenia procedur i kryteriów oceny od Regulaminu Rady SGR, którego są obecnie integralną częścią i zawarcie ich treści w osobnym dokumencie pn.: Księga Procedur i Kryteriów Słowińskiej Grupy Rybackiej,
  2. podniesienia poziomu dofinansowania operacji w zakresie przedsięwzięć:

–      1.2.2. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru

–      2.2.1. Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska dla sektora społecznego i publicznego (operacje niekomercyjne),

–      2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką,

objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z 75% do 85%,

3. przesunięcia środków w budżecie Słowińskiej Grupy Rybackiej o wartości 510 921,00 zł z poddziałania: Aktywizacja (obecnie – 712 500,00 zł) do działania: Koszty bieżące (obecnie – 2 137 500,00 zł).

Uzasadnienie proponowanych zmian znajduje się w załączeniu do ogłoszenia.

2.   Termin konsultacji: od 1 marca 2017r. do 17 marca 2017r.

3.   Zasięg konsultacji: konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka

4.   Forma konsultacji

Uwagi do proponowanych zmian można zgłaszać:

  1. za pomocą formularza ankietowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  2. za pomocą ankiety internetowej znajdującej się na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl,
  3. w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest wspieranie rybactwa – za pomocą pisemnej odpowiedzi na skierowane do nich bezpośrednie zapytanie ze strony Zarządu SGR.

Formularze można składać:

  1. w formie papierowej osobiście w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie formularza na wskazany wyżej adres,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: biuro@sgr.org.pl lub e.laskowska@sgr.org.pl
  3. wypełniając ankietę elektroniczną na portalu www.ankietka.pl, do którego adres znajduje się na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl w zakładce „Aktualności.”

5.   Wyniki konsultacji

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej sporządzi raport obejmujący ich wyniki, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl. Przyjęcie wyników konsultacji należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej, które podejmie w tym zakresie stosowną uchwałę.

6.   Załączniki:

Załącznik nr 1 – uzasadnienie proponowanych zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju 

Załącznik nr 2 – rozdziały Lokalnej Strategii Rozwoju z naniesionymi zmianami 

Załącznik nr 3 – formularz ankietowy, za pomocą którego należy składać uwagi w ramach konsultacji.