Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej na lata 2014-2020

z dnia 01 czerwca 2018r.

 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej zaprasza członków lokalnych społeczności gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej na lata 2014-2020.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument, którego celem jest określenie warunków rozwoju obszaru ww. samorządów w sferze społecznej i gospodarczej m.in. poprzez dystrybucję środków na przedsięwzięcia realizowane przez jego mieszkańców, działające na jego terenie jednostki publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze.

1.Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest zmiana w treści Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dotycząca zamiany działania – happening „Żywa tablica” na innowacyjną platformę internetową do komunikowania się z mieszkańcami umożliwiającą prowadzenie badań.

Uzasadnienie proponowanych zmian znajduje się w załączeniu do ogłoszenia.

2. Termin konsultacji: od 01 czerwca 2018r. do 08 czerwca 2018r.

3. Zasięg konsultacji: konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka.

4. Forma konsultacji:

Konsultacje prowadzone są w formie:

  1. e-konsultacji,
  2. ankietowania.

Uwagi można składać:

  1. w formie papierowej osobiście w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie formularza na wskazany wyżej adres,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sgr.org.pl,
  3. wypełniając ankietę elektroniczną, do której odnośnik znajduje się na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl w zakładce „Aktualności.”

5. Wyniki konsultacji

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej sporządzi raport obejmujący ich wyniki, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl. Przyjęcie wyników konsultacji należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej, które podejmie w tym zakresie stosowną uchwałę.

6. Załączniki:

Załącznik nr 1 – uzasadnienie proponowanych zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju:

Załącznik nr 2 – rozdział Lokalnej Strategii Rozwoju z naniesionymi zmianami:

Załącznik nr 3 – wyciąg ze Sprawozdania z realizacji LSR SGR:

Załącznik nr 4 – formularz ankietowy, za pomocą którego należy składać uwagi w ramach konsultacji: