Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

dotyczących zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju

z dnia 15 grudnia 2023r.

 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej zaprasza członków lokalnych społeczności gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zwiększenia wskaźników i środków finansowych w ramach przedsięwzięcia: 1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności oraz związane z tym przeniesienie części budżetu z przedsięwzięć: 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności, 2.3.3.: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych (Rozdział V: Cele i wskaźniki, zał. nr 3 LSR: Plan Działania, zał. nr 4. Budżet).

 

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument, którego celem jest określenie warunków rozwoju obszaru ww. samorządów w sferze społecznej i gospodarczej m.in. poprzez dystrybucję środków na przedsięwzięcia realizowane przez jego mieszkańców, działające na jego terenie jednostki publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze.

 1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji są zapisy dotyczące wskaźników produktu i rezultatu oraz środków w ramach przedsięwzięcia: 1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności. Środki te stanowią niewykorzystana alokację dla przedsięwzięć: 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności i 2.3.3.: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych.

Szczegółowe informacje o zmianach oraz uzasadnienie ich wprowadzenia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin konsultacji: 15 grudnia 2023r. – 20 grudnia 2023r. do godz. 10:00
 2. Zasięg konsultacji: konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka.
 3. Forma konsultacji:
  • e-konsultacji, poprzez umieszczenie na stronie internetowej SGR: www.sgr.org.pl ankiet dostępnych w formie elektronicznej,
  • zapytania pisemne do organizacji rybackich.

Uwagi można składać:

 1. poprzez pocztę elektroniczną SGR– w przypadku e-konsultacji oraz pisemnych zapytań do organizacji rybackich,
 2. osobiście w siedzibie SGR lub za pośrednictwem poczty w przypadku ankietowania oraz pisemnych zapytań do organizacji rybackich.
 1. Wyniki konsultacji

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej sporządzi raport obejmujący ich wyniki, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl. Przyjęcie wyników konsultacji należy do kompetencji Zarządu, który podejmie w tym zakresie stosowną uchwałę.

 1. Załączniki:
  • formularz ankietowy                                                                                                             
  • szczegółowe informacje o zmianach oraz uzasadnienie ich wprowadzenia         
  • Lokalna Strategia Rozwoju z zaznaczonymi zmianami