Data publikacji informacji: 26/02/2018

 

 

Ogłoszenie nr 1/2018/OW

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

 

 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej informuje o zamiarze realizacji projektu własnego w ramach PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój potencjału NGO, w tym:

 • rozwój oferty dla organizacji pozarządowych
 • wsparcie formalnych i nieformalnych grup
 • wspieranie i rozwój współpracy NGO-JST
 • wspieranie podmiotów ekonomii społecznej

w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Wysokość środków na realizację operacji

50 000,00 PLN

Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji należy składać:

 • w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1,
 • w terminie do 28.03.2018r.,
 • bezpośrednio w biurze SGR:

Słowińska Grupa Rybacka

Przewłoka ul. Ustecka 8

76-270 Ustka

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Informacja o kryteriach weryfikacji podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji PROW 2014-2020

 • Czy podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest podmiotem kwalifikującym się do przyznania pomocy zgodnie z zapisami przedsięwzięcia określonymi w LSR? (Odpowiedź jest udzielana na podstawie weryfikacji dokumentów stanowiących załącznik do zgłoszenia określających statut podmiotu)

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej przedsięwzięcie skierowane jest do organizacji pozarządowych (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

 • Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, tj.:
 • Wnioskodawcą jest osoba prawna:
 • Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (nie dotyczy gmin, których obszar wiejski jest objęty LSR, w ramach której zamierza realizować operację, lecz siedziba znajduje się poza obszarem objętym LSR, a także nie dotyczy powiatów, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia powyższy warunek dotyczący gmin),
 • Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo;
 • Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną:
 • Siedziba / oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:

 • umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o przyznanie pomocy – kopia,
 • zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy – oryginał lub kopia
 • dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e): zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub siedziby oddziału na obszarze wiejskim objętym LSR przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – oryginał lub kopia

 

Informacja o udostępnieniu dokumentacji związanej ze zgłoszeniem zamiaru realizacji operacji własnych

Dokumenty w postaci:

 • Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 • Księgi Procedur i Kryteriów Słowińskiej Grupy Rybackiej

dostępne są na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl oraz w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce w gminie Ustka.

Informacja o kryteriach wyboru operacji własnej wraz z podaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji – kryteria oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru

Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 17 pkt., minimalna liczba punktów niezbędna do uznania operacji za wybraną do dofinansowania: 40%, tj.: 6,80.

Kryterium podstawowe: Co najmniej 50% pracowników Wnioskodawcy posiada doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządowymi.

Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada organizację co najmniej 20 szkoleń, warsztatów i innych działań edukacyjnych kierowanych do organizacji pozarządowych.

Kryterium
Operacja zakłada organizację co najmniej 20 szkoleń, warsztatów i innych działań edukacyjnych kierowanych do organizacji pozarządowych – 0 albo 3 pkt.
Operacja zakłada współpracę z minimum 4 jednostkami samorządu terytorialnego – 0 albo 5 pkt.

 

Sposób weryfikacji – porozumienia o współpracy w ramach wparcia organizacji.

Wnioskodawca współpracuje z innymi organizacjami pełniącymi funkcję centrów organizacji pozarządowych (COP) – 0 albo 3 pkt.

 

Sposób weryfikacji – porozumienia z COP, uchwały o przystąpieniu do sieci COP.

Co najmniej 50% pracowników Wnioskodawcy posiada doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządowymi – 0 albo 4 pkt. 

 

Sposób weryfikacji – CV pracowników, rekomendacje instytucji, podmiotów zw. ze współpraca z pracownikami wnioskodawcy.

Wnioskodawca posiada kompetencje do prowadzenia działalności związanej ze wsparciem organizacji pozarządowych – 0 albo 7 pkt.

 

Sposób weryfikacji – certyfikaty, dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje pracowników.

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. _pdf
 2. _doc

 

Informacje udzielane są w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30. Pytania można kierować również na adres e-mail: biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie: 516 559 181.

INFORMACJA O ZAMIARZE REALIZACJI PROJEKTU WŁASNEGO:

 1. Informacja o wyniku oceny

2. Deklaracja bezstronności

3. Rejestr interesów

4. Protokół z posiedzenia Rady ws. wyboru operacji własnych