Informacja o wynikach oceny wniosków o powierzenie grantów i możliwości odwołania
Informujemy, że dnia 27 kwietnia 2018r. Rada Słowińskiej Grupy Rybackiej dokonała oceny wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru nr 1/2018/G ogłoszonego dnia 6 lutego 2018r. i realizowanego w zakresie celu szczegółowego: 1.2. Zachowanie dziedzictwa i kształtowanie tożsamości lokalnej, przedsięwzięcia: 1.2.1. Popularyzacja dziedzictwa lokalnego.
Wyniki oceny wstępnej i zgodności oraz pod względem kryteriów wyboru w formie list ocenionych wniosków znajdują się na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: http://sgr.org.pl/nabor-wnioskow-nr-01-2018-g-popularyzacja-dziedzictwa-lokalnego/ oraz http://sgr.org.pl/category/aktualnosci/.
Wnioskodawcom przysługuje odwołanie od wyników oceny.
Odwołanie od decyzji Rady w sprawie oceny wniosków o powierzenie grantów wnosi się:
 do Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 w formie pisemnej,
 bezpośrednio do Biura SGR mieszczącego się przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce (gmina Ustka), przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną,
 w terminie 10 dni od daty ukazania się na stronie internetowej SGR ogłoszenia z listą wniosków o powierzenie grantów spełniających warunki oceny wstępnej i zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju SGR oraz listą zawierającą wyniki oceny wniosków o powierzenie grantów pod kątem spełniania kryteriów wyboru z LSR, tj. od dnia 27 kwietnia 2018r.
Grantobiorca może odwołać się od:
 oceny zgodności wniosku z LSR,
 oceny wniosku pod kątem kryteriów wyboru,
 błędu w procedurze oceny wniosku,
 ustalonej kwoty wsparcia, w przypadku, gdy jest niższa niż wnioskowana.
W piśmie odwoławczym Grantobiorca zobowiązany jest wskazać uzasadnienie swojego odwołania, odnosząc się do konkretnego kryterium, powołując się na błąd w ocenie lub w procedurze oceny, odnosząc się do uzasadnienia ustalonej kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska w tej sprawie, a nie odwołując się do całości oceny. Podczas rozpatrywania odwołania nie będą brane pod uwagę dodatkowe argumenty, które nie zostały przytoczone we wniosku o powierzenie grantu. Odwołania bez uzasadnienia oraz odwołania „od całości oceny” pozostają bez rozpatrzenia – tj. ostateczną ocenę stanowi wynik oceny pierwotnej.